Siaradwyr Cymraeg o fewn y Gwasanaeth 

Ysgrifennwyd y dudalen hon gan weithwyr y Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru sy'n siarad Cymraeg gyda'u darpar gydweithwyr sy'n siarad Cymraeg mewn ystyriaeth.

Cath Baldwin
Swyddog Iaith Gymraeg

Shwmae! Fy enw i yw Cath Baldwin, a fi yw'r Swyddog Iaith Gymraeg ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru. Cyflawnais y swydd hon am 13 a hanner bellach ac rwy'n hoffi'r ffaith fod fy swydd yn rhoi'r cyfle i mi ddefnyddio fy Nghymraeg bob dydd! Ces i ddim gwersi Cymraeg yn yr ysgol, a gan nad oedd neb yn fy nheulu'n siarad Cymraeg, roedd rhaid i mi ddysgu'r iaith fel oedolyn. Mae gallu defnyddio'r iaith bob dydd yn y gwaith yn fonws gwirioneddol, ond beth sy'n fy nghyffroi fwyaf am fy swydd yw fy mod i'n gallu helpu annog eraill i ddefnyddio'u Cymraeg hefyd. 

 
Darllenwch fwy o stori Cath

 

Heulwen Jones
Tiwtor Iaith Gymraeg

Fy enw i yw Heulwen Jones ac rwyf newydd gael fy mhenodi'n Diwtor Iaith Gymraeg i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru. Cymraeg yw'n iaith gyntaf ac rwy wedi ei siarad ar hyd fy mywyd.  Roedd fy nhad o Wynedd yng Ngogledd Cymru a'm mam o Dde Cymru ac roedd eu dau riant hithau yn siarad Cymraeg.  Magwyd fy mrawd a minnau ar aelwyd Gymraeg ac rydym yn siarad â'n gilydd yn Gymraeg bob dydd.


 
Darllenwch fwy o stori Heulwen
 

Tony Redman
Rheolwr Rhaglen yr Ymladdwyr Tân Ifanc

Helo, Tony ydw i ac rwyf wedi bod gyda GTADC am 15 mlynedd.  Dechreuais fy Ngyrfa yn y Gwasanaeth Tân yn 2002 fel Ymladdwr Tân yng Ngorsaf Ganolog Caerdydd a threuliais nifer o flynyddoedd yn yr orsaf fel Ymladdwr Tân ac yna fel Rheolwr Criw.  Yn fwyaf diweddar, datblygais i gymryd rôl o fewn Pencadlys GTADC fel Rheolwr Rhaglen yr Ymladdwyr Tân Ifanc. Mae hon yn yrfa hynod wobrwyol sy'n cynnwys goruchwylio gweithrediad effeithiol rhaglen sy'n chwilio i gefnogi pobl ifanc wrth iddynt ddysgu sgiliau newydd o fewn lleoliad Gwasanaeth Tân.  

 Darllenwch fwy o stori Cath Tony 

 

Deborah Howell
HR Officer, SWFRS Headquarters.

Helo, fy enw i yw Deborah a dwi'n gweithio fel Swyddog Adnoddau Dynol o fewn y Tîm Recriwtio ac Asesu yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Dechreuais ddysgu Cymraeg rhan amser yn 2004, drwy gymysgedd o ddosbarthiadau GTADC a Choleg a hefyd ar gyrsiau penwythnos.  Ro'n i wastad eisiau siarad fy Iaith Frodorol a fy nod oedd gallu cyfathrebu'n ddwyieithog yn y gweithle.  Gweithiais fy ffordd ar hyd cyfres o gymwysterau ac enillais fy lefel A yn Gymraeg yn 2010.

Darllenwch fwy o stori Deborah's 

 

Lefelau Sgiliau yn yr Iaith Gymraeg Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
           Gwybodaeth Berthnasol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 07/11/2016
SWFRS