Recriwtio Ymladdwyr Tân SDG 2016 / 2017 

 

Wales Fire Services logos

Cynhelir Proses Recriwtio Ymladdwyr Tân Llawn Amser 2016/17 ar hyn o bryd.

 

Cwestiynau a Holir yn Aml

Mae gennyf ddiddordeb mewn dod yn Ymladdwr Tân Llawn Amser ond ni wnes i ymgeisio ar gyfer yr ymgyrch hon.  Pryd fyddwch chi'n recriwtio nesaf?

Os oes diddordeb gennych mewn dod yn Ymladdwr Tân System Ddyletswydd Llawn Amser,  bydd angen i chi aros tan prosesau'r dyfodol i ymgeisio. Rhagdybir y cynhelir y broses nesaf mewn o gwmpas 18 mis.  Hysbysebir pob Ymgyrch i'r dyfodol ar y wefan hon.  Fel arall, efallai y carech ddilyn ni ar Trydar/Twitter @GyrfaoeddGTADC lle rydym yn postio diweddariadau cyson ar holl gyfleoedd gyrfaoedd o fewn y Gwasanaeth.

Ymgeisydd o fewn y broses wyf fi sydd wedi sefyll fy Mhrofion Gallu. Pryd caf dderbyn y canlyniadau?

Danfonir canlyniadau drwy law e-bost dim hwyrach na'r 25ain o Ionawr.  Danfonir y canlyniadau hyn drwy law e-bost.

Ymgymerais â Phrawf Golwg pan oeddwn yn y ganolfan brofi a ches fy nghynghori i ymweld ag optegydd am eglurhad fy mod yn cwrdd â'r safonau gwelededd/canfyddiad lliw.  Beth sydd angen i mi wneud nesaf?

Wedi i chi ymweld ag Optometrydd, danfonwch eich canlyniadau drwy law e-bost: at sddg@decymru-tan.gov.uk

 

Beth yw amserlen y camau sy'n weddill?

Yr Asesiadau Corfforol ac Ymarferol  - yr wythnos sy'n cychwyn y 30ain o Ionawr 2017,
yr wythnos sy'n cychwyn y 6ed o Chwefror 2017

Y Broses Ddethol  - yr wythnos sy'n cychwyn y 27ain o Chwefror 2017, yr wythnos sy'n cychwyn y 6ed o Fawrth 2017,
yr wythnos sy'n cychwyn y 13eg o Fawrth 2017 (2 ddiwrnod)

 A fyddech cystal â nodi fod y dyddiadau hyn yn amodol i'w cywiro yn unol â nifer yr ymgeiswyr sydd ynghlwm â'r broses.

 

Beth os na allaf fynychu unrhyw un o'r dyddiadau Asesu / Dethol a ddyrannwyd i mi?

O ganlyniad i'r niferoedd sydd ynghlwm â'r broses, mae'n bosib na allwn gynnig dyddiad ar adeg arall i chi. Fodd bynnag, cysylltwch â ni a byddwn yn ymdrechu i helpu sddg@decymru-tan.gov.uk

 


Lle caf ganfod mwy o fanylion ynglŷn â'r Asesiadau Corfforol ac Ymarferol?


Cyfeiriwch at: Lyfryn Gwybodaeth yr Ymgeisydd, y Canllaw Ffitrwydd Paratoadol (ar ochr y dudalen hon) a'r ffilmiau Profion Corfforol ac Ymarferol i Ymladdwyr Tân (ar ochr y dudalen hon).


 

 

 

 

 

 

Nodwch:  dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau gan ymgeiswyr o fewn y broses hon at sddg@decymru-tan.gov.uk

             Manylion Cyswllt


E-bost: sdg@decymru-tan.gov.uk 

           Gwybodaeth Berthnasol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 23/1/2017
SWFRS