Penodiadau Staff Cymorth 

Telerau ac Amodau

Cyflog
Caiff penodiad ei gynnig o fewn y radd gyflog gytûn ar gyfer y rôl, ac mae cynnydd yn digwydd o fewn y radd gyda chodiadau blynyddol. Cewch eich penodi ar y pwynt isaf o’r radd.  Os ydych wedi gwneud cais am swydd rhan amser bydd eich cyflog yn pro-rata, hynny yw, byddwch yn derbyn y gyfran o’r cyflog llawn sy’n cyfateb i’r oriau yr ydych yn gweithio. Caiff cyflogau eu talu’n fisol drwy Drosglwyddiad Arian Parod i’r Banc yn Uniongyrchol ar y pymthegfed o’r mis.

Mae’r Gyfradd Cyflog yn amrywio o £14,514 i £43,387.
 
Oriau Gwaith
Mae wythnos lawn o waith yn 37 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener. Mae cynllun amser hyblyg yn ei le ar gyfer y rhan fwyaf o swyddi ac mae’n cael ei gynnal ar y cyd ag anghenion busnes.

Rhannu swydd
Mae rhagor o wybodaeth am yr amodau sy’n berthnasol i’r Cynllun Rhannu Swydd ar gael ar gais.

Cyfnod Prawf
Rhaid i weithwyr newydd gwblhau cyfnod prawf o chwe mis yn foddhaol. Yn ystod y cyfnod hwn bydd disgwyl i chi sefydlu eich addasrwydd ar gyfer y swydd.

Gwyliau
Mae'r hawliau gwyliau blynyddol yn ddibynnol ar hyd y gwasanaeth (gweler isod):

Hyd y Gwasanaeth (Nifer y dyddiau)

5 mlynedd gyntaf 25 dydd
Wedi 5 mlynedd o wasanaeth parhaus 29 dydd
Wedi 10 mlynedd o wasanaeth parhaus 32 dydd
Wedi 15 mlynedd o wasanaeth parhaus 34 dydd

Yn ychwanegol i wyliau blynyddol mae gennych hawl i wyth dydd o wyliau statudol yn flynyddol. Mae hawliau gwyliau ar gyfer gweithwyr rhan amser yn cael ei gyfrifo pro-rata.

Pensiwn
Mae pob gweithiwr newydd yn cael ei gynnwys yn awtomatig yng Nghynllun Pensiwn y Llywodraeth Leol, sy’n darparu buddion salwch ac ymddeol. Gall gweithwyr ddewis peidio ag ymuno â’r cynllun, ac mae manylion llawn ar gael adeg eu penodi.

Swyddi sydd wedi’u Cyfyngu’n Wleidyddol
Mae rhai o’n swyddi wedi’u cyfyngu’n wleidyddol. Cewch eich cynghori yn y disgrifiad swydd os yw hyn yn berthnasol i’r swydd yr ydych wedi gwneud cais amdani.

Aelodaeth o Undebau Llafur
Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn cefnogi’r system bargeinio cyfunol yn llawn, yn credu yn yr egwyddor o ddatrys problemau cysylltiadau diwydiannol drwy drafodaeth a chytundeb, ac yn cydnabod hawliau unigolion i berthyn i undebau llafur priodol.
 
Maes Parcio
Mae llefydd parcio ar gael ym mhob un o safleoedd y Gwasanaeth Tân ac Achub.

Lluniaeth
Mae ffreutur yn ein Pencadlys.

Gwisg Gorfforaethol
Mae angen i weithwyr newydd sydd yn cychwyn mewn rolau penodol wisgo gwisg gorfforaethol Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, bydd y wisg yn cael ei darparu wedi’r penodiad.

Cyfleusterau Campfa
Mae gennym gyfleusterau campfa am ddim yn y rhan fwyaf o’n lleoliadau.

             Manylion Cyswllt


Tîm Recriwtio ac Asesu
Ffôn: 01443 232200 (Oriau Gwaith Arferol)

Llinell Recriwtio 24 awr 0800 0283615

E-Bost: Personél@decymru-tan.gov.uk

Cyfeiriad:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Forest View
LLANTRISANT
CF72 8LX

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 27/3/2017
SWFRS