Penodiadau Staff Rheoli Tân 

Telerau ac Amodau

Cyflog
Caiff penodiad ei gynnig o fewn y band cyflog cytûn ar gyfer y rôl. Cewch eich penodi ar gyfradd cyflog datblygiad ac wedi i chi ddatblygu’n foddhaol byddwch yn derbyn y gyfradd cyflog cymwys. Os ydych wedi gwneud cais am swydd rhan amser bydd eich cyflog yn pro-rata, hynny yw, byddwch yn derbyn y gyfran o’r cyflog llawn sy’n cyfateb i’r oriau yr ydych yn gweithio. Caiff cyflogau eu talu’n fisol drwy Drosglwyddiad Arian Parod i’r Banc yn Uniongyrchol ar y pymthegfed o’r mis.

Mae’r Gyfradd Cyflog yn amrywio o £21,125 i £46,356

Oriau Gwaith
Mae wythnos lawn o waith yn 42 awr yr wythnos, sy’n cael ei weithio yn unol â’r patrwm sifft priodol.

Rhannu swydd
Mae rhagor o wybodaeth ar yr amodau sy’n berthnasol i’r Cynllun Rhannu Swydd yn yr Ystafell Rheoli Tân ar gael ar gais.

Cyfnod Prawf
Rhaid i weithwyr newydd gwblhau cyfnod prawf o chwe mis yn foddhaol. Yn ystod y cyfnod hwn bydd disgwyl i chi sefydlu eich addasrwydd ar gyfer y swydd.

Gwyliau
Mae'r hawliau gwyliau blynyddol fel a ganlyn:

Gradd A 25 dydd
Gradd B 5 dydd

Yn ychwanegol i wyliau blynyddol mae gan staff yr Ystafell Rheoli Tân yr hawl i wyth dydd o wyliau statudol yn flynyddol. Mae hawliau gwyliau ar gyfer gweithwyr rhan amser yn cael ei gyfrifo pro-rata.

Pensiwn
Mae pob gweithiwr newydd yn cael ei gynnwys yn awtomatig yng Nghynllun Pensiwn y Llywodraeth Leol, sy’n darparu buddion salwch ac ymddeol. Gall gweithwyr ddewis peidio ag ymuno â’r cynllun, ac mae manylion llawn ar gael adeg eu penodi.

Aelodaeth o Undebau Llafur
Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn cefnogi’r system bargeinio cyfunol yn llawn, yn credu yn yr egwyddor o ddatrys problemau cysylltiadau diwydiannol drwy drafodaeth a chytundeb, ac yn cydnabod hawliau unigolion i berthyn i undebau llafur priodol.
 
Maes Parcio
Mae llefydd parcio ar gael ym mhob un o safleoedd y Gwasanaeth Tân ac Achub.

Lluniaeth
Mae ffreutur yn ein Pencadlys.

Iwnifform
Bydd pob gweithiwr yn derbyn iwnifform briodol a chymeradwy er mwyn cyflawni eu dyletswyddau.

Cyfleusterau Campfa
Mae gennym gyfleusterau campfa am ddim yn y rhan fwyaf o’n lleoliadau. 

             Manylion Cyswllt


Tîm Recriwtio ac Asesu
Ffôn: 01443 232200 (Oriau Gwaith Arferol)

Llinell Recriwtio 24 awr 0800 0283615

E-Bost: Personél@decymru-tan.gov.uk

Cyfeiriad:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Forest View
LLANTRISANT
CF72 8LX

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 06/9/2016
SWFRS