Abi Naci - Cynorthwyydd Caffael i Dalu. Wedi'i Lleoli ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Llantrisant 

Cyn ymuno â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, do'n i ddim yn siŵr beth i'w ddisgwyl, gan fod y mwyafrif o bobl yn gyffredinol yn meddwl fod y Gwasanaeth i ddynion yn unig. Ond, ers dechrau gweithio yn y Pencadlys, roedd hi'n amlwg nad hyn oedd yr achos a bod menywod yn chwarae rhan bwysig yng ngweinyddiad dyddiol y Gwasanaeth. 

Wedi i mi adael yr ysgol, roeddwn i'n gwybod fy mod i eisiau gweithio cyn gynted â phosib, felly pan welais yr hysbyseb am Brentisiaeth o fewn GTADC, meddyliais y byddai'n opsiwn perffaith. Nid yn unig ro’n i’n dysgu llawer o sgiliau newydd, ond roedd modd i mi ennill arian yr un pryd. Roedd y Brentisiaeth hon yn arbennig o apelgar i mi gan fod y Gwasanaeth yn sefydliad sector cyhoeddus sy'n uchel ei barch, ac ro'n i eisiau dysgu mwy am ei rôl o fewn y gymuned.

Wedi i mi fod yn llwyddiannus yn y broses ddethol, dechreuais weithio o fewn yr Adran Gyfrifon lle dysgais bwrpas arian mân, bancio ac anfonebu cwsmeriaid ac ati. Ers hynny, sicrheais rôl o fewn adran Gaffael y Gwasanaeth, lle dysgais am osod archebion ar ran y Gwasanaeth a thalu anfonebau i gyflenwyr, sydd wedi bod yn hynod bleserus.

Yn ychwanegol i ddysgu am fy rôl, ces gyfle i ddysgu mwy am rolau eraill o fewn y Gwasanaeth, megis Ymladdwyr Tân a staff Rheoli Tân. Ces gyfle i gymryd rhan mewn diwrnod adeiladu tîm  “Ymladdwr Tân am Ddydd”. Roedd hwn yn brofiad da oherwydd fe wnaethom roi cynnig ar abseilio, gwyliasom arddangosfa a oedd yn dangos y technegau a ddefnyddir wrth dynnu pobl sy'n gaeth yn eu cerbydau, profwyd yr offer hydrolig a gwnaethpwyd cyfres o brofion yn y ganolfan Offer Anadlu (OA) gan gynnwys gwisgo'r offer OA a rhoi cynnig ar y "caets cropian".

Hefyd yn ystod fy nghyfnod anwytho, ces gyfle i eistedd mewn car wrth i griw tân fy nhorri i a chydweithiwr i mi yn rhydd. Ymwelais â'n hystafell Rheoli Tân ym Mhont-y-clun hefyd, lle buom yn gwrando ar alwadau hyfforddi blaenorol.

Roedd bob un o'r profiadau hyn yn hwyl, ond hefyd, fe wnaethant agor fy llygaid i'r tasgau y mae'n rhaid i Ymladdwyr Tân a staff Rheoli eu cyflawni'n ddyddiol i warchod y gymuned, ac fe wnaeth hyn fy helpu i ddeall sut mae fy rôl i'n chwarae rhan ym mhopeth a gyflawnir o fewn y Gwasanaeth.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn sefydliad da iawn i weithio iddo ac mae'r bobl wedi bod yn gyfeillgar a chroesawgar ers y diwrnod y dechreuais. Mae yna deimlad o ysbryd tîm ac mae pawb wastad yn barod i helpu. Am y rhesymau hyn, byddwn yn cymeradwyo y dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn gyrfa o fewn y Gwasanaeth ei ddilyn, oherwydd o'm mhrofiad personol innau, ceisio am y swydd hon oedd y penderfyniad gorau i mi ei wneud. Hefyd, hoffwn ddweud y dylai unrhyw fenyw sydd â diddordeb mewn ymgeisio wneud hynny'n bendant, a pheidio ag ildio i'r stigma mai byd i ddynion yw'r Gwasanaeth Tân ac Achub.

  
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 06/9/2016
SWFRS