Y Ddeddf Diogelu Data  

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn rhoi hawliau cyfreithiol penodedig i unigolion ynglŷn â data a gwybodaeth bersonol a gedwir amdanynt a’u prosesu gan Awdurdod Tân De Cymru.

Mae saith hawl i unigolion yn ôl y Ddeddf Diogelu Data:

 • Yr hawl i fynediad at wybodaeth amdanoch chi
  Mae hyn yn caniatáu pobl i ddarganfod pa wybodaeth a gedwir amdanynt ar y cyfrifiadur ac mewn rhai cofnodion papur.
 • Yr hawl i atal prosesu gwybodaeth amdanoch
  Gall unrhyw un ofyn i reolydd data beidio â phrosesu gwybodaeth amdano ef / amdani hi sy’n achosi niwed neu drallod diangen sylweddol iddynt hwy neu i unrhyw un arall.
 • Yr hawl i atal prosesu at ddibenion marchnata uniongyrchol
  Gall unrhyw un ofyn i reolydd data beidio â phrosesu gwybodaeth amdano ef / amdani hi at ddibenion marchnata uniongyrchol.
 • Yr hawl mewn perthynas â gwneud penderfyniadau trwy gyfrwng dulliau awtomatig
  Mae gan unigolion yr hawl i wrthwynebu unrhyw benderfyniad a wneir trwy gyfrwng dulliau awtomatig e.e. ni wneir penderfyniad gan berson.
 • Yr hawl i iawndal
  Gall unigolyn hawlio iawndal oddi wrth reolydd data am niwed a thrallod a achosir trwy dorri’r Ddeddf. Dim ond mewn amgylchiadau cyfyng y gellir hawlio iawndal am achosi trallod yn unig.
 • Yr hawl i gael cywiro, atal, dileu a dinistrio
  Gal unigolion wneud cais i’r llys i orchymyn rheolydd data i gywiro, atal dileu neu ddinistrio manylion personol os ydynt yn anghywir neu’n cynnwys datganiad o farn sy’n seiliedig ar wybodaeth anghywir.
 • Yr hawl i ofyn i’r Comisiynydd Gwybodaeth asesu a dorrwyd y Ddeddf
  Os bydd rhywun o’r farn nad yw eu gwybodaeth bersonol wedi’i phrosesu yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data, gallant ofyn i’r Comisiynydd Gwybodaeth wneud asesiad. Os penderfynir bod y Deddf wedi’i thorri ac na ellir cytuno am hyn yn anffurfiol, yna gellir cyflwyno rhybudd gorfodi ar y rheolydd data dan sylw.

 Mae mwy o wybodaeth am y Ddeddf Diogelu Data ar gael oddi wrth Swyddog y Comisiynydd Gwybodaeth yn www.informationcommissioner.gov.uk.

Mae ganddynt hefyd linell gymorth: 01625 454 745

 

               Manylion Cyswllt

 

I wneud cais am gopi o’r wybodaeth bersonol a gedwir gan Awdurdod Tân De Cymru amdanoch chi o dan Ddeddf Diogelu Data 1998, fel gwybodaeth a ddaeth trwy eich cyflogi gan yr Awdurdod, neu gwybodaeth a gafwyd amdanoch chi trwy swyddogaeth statudol yr Awdurdod, rhaid talu tâl o £10.

Dylech gysyllltu â: 

Cymorth Busnes a Rheolwr Gwybodaeth
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Fforest View Business Park
Llantrisant
Pontyclun
CF72 8LX


Ffôn: 01443 232000

E-bost:
diogeludata@decymru-tan.gov.uk

           Gwybodaeth Berthnasol

Cydymffurfedd Gwasanaeth Tân ac Achub â deddfwriaeth Diogelu Data

  Datganiad Polisi Diogelu Data 
 

      Cysylltiadau Defnyddiol

Mae mwy o wybodaeth am y Ddeddf Diogelu Data ar gael oddi wrth Swyddog y Comisiynydd Gwybodaeth yn www.informationcommissioner.gov.uk

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 11/9/2013
SWFRS