Pencoed Fire Station

Gorsaf Dân ac Achub Pencoed 

Trosolwg

Ceir Gorsaf Dân Pencoed ffordd ganol rhwng dwy ddinas fwyaf Cymru, sef Caerdydd ac Abertawe. Mae trefn Pencoed yn gorwedd yn Nyffryn Ewenni; mae wedi’i leoli o boptu i draffordd yr M4 wrth gyffordd 35. Mae Gorsaf Dân Pencoed yn gwasanaethu tref Pencoed, a phentrefi amgylchynol Heol-y-Cyw, Brynna, Llangrallo a’r draffordd rhwng cyffyrdd 34 a 36.

Poblogaeth Pencoed yw oddeutu 11,832 y mae oddeutu 5,066 yn breswyl a 277 ddim yn breswyl.

Mae Gorsaf Dân Pencoed yn gorwedd yn gyfochrog â’r prif gysylltiad rheilffordd rhwng Llundain ac Abertawe ac yn gwasanaethu ystod amrywiol o ddiwydiannau, busnesau ac eiddo preswyl. Mae’r ardaloedd preswyl yn amrywio o amlddeiliadaeth economaidd-gymdeithasol isel i dai mwy o faint yn yr ardal gyfoethocach.

Mentrau Cymunedol

Mae Gorsaf Dân Pencoed wedi ymgymryd â nifer o fentrau yn ei chymuned leol. Cyflwyniad diogelwch tân i blant cyfnod allweddol un a dau yn yr holl ysgolion lleol. Hefyd, cyflwyniad Asesiadau Bregusrwydd Llosgi Bwriadol mewn Ysgolion (SAVA) yn yr holl ysgolion, gan sicrhau diogelwch a lles yr holl blant yn y maes hwn. Mae’r criw hefyd yn cynnal Gwiriadau Diogelwch Tân yn y Cartref yng nghartrefi preswylwyr lleol i sicrhau ymwybyddiaeth o ddiogelwch tân yng nghartrefi’r ardal.

Staff

Mae gan Orsaf Dân Pencoed 16 aelod criw rhan amser, un Pennaeth Gorsaf a thri ymladdwr tân blaengar a deuddeg ymladdwr tân, mae dau bersonél arall yn yr orsaf, cynorthwyydd gweinyddol a pheiriannydd domestig.

Yn ogystal â bod yn ymladdwyr tân rhan amser, mae’r personél yng ngorsaf dân Pencoed yn gweithio mewn amrywiaeth o ddiwydiannau yn eu prif gyflogaeth, megis ymladdwyr tân i Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd, ymladdwyr tân i Sain Tathan, Rockwool a llawer mwy.

Hanes

Agorwyd Gorsaf Dân Pencoed ar 10 Hydref 1960 gan Mervyn Payne, Henadur Sir, aelod a Chyngadeirydd Pwyllgor Gwasanaeth Tân y Sir. Mae nifer aelodau criw cyfredol yr orsaf wedi dilyn yn olion traed eu tadau ac yn dilyn gyrfa yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Cyfeiriad

Fairlawn Terrace
Pencoed
Pen-Y-bont a Ogwr
CF35 5NN

Trosolwg

Math: Rhan Amser
Rheolwr Gorsaf: Stephen Thomas
Y Criw: 18
Cerbydau:
1 x Ysgol Ddŵr
1 x Cerbyd Cefnogi'r Pwmp
1 x 4X4
Useful Links
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 24/6/2015
SWFRS