Gorsaf Dân Pontypridd

Gorsaf Dân Pontypridd  

Mae Gorsaf Dân Pontypridd yn gwasanaethu tref Pontypridd a 18 o bentrefi amgylchynol llai gan gynnwys Pentre’r Eglwys, Ynysybwl a Rhydyfelin. Amcangyfrifir bod poblogaeth o 65,568 o fewn ardal yr Orsaf.

Mae Gorsaf Dân Pontypridd yn gwasanaethu amrywiaeth eang o ardaloedd diwydiannol, busnes a phreswyl, yn cynnwys Ystad Ddiwydiannol enfawr Trefforest a Phrifysgol Morgannwg, sy'n darparu ar gyfer 18,000 o fyfyrwyr, y mae 1,000 o'r rhain yn byw ar y campws. Hefyd mae yna nifer o brif ardaloedd adwerthu ar gyrion y dref.

Mentrau Cymunedol

 • Cynigiwn Gyflwyniadau Lleihau Damweiniau Trafnidiaeth Ffordd y gellir eu cynnal yn yr Orsaf neu mewn colegau/gweithdai cymunedol/canolfannau ieuenctid lleol. Ein nod yw addysgu a chyflwyno peryglon gyrru i yrwyr ifanc a’r materion sydd ynghlwm wrth ddamweiniau a sut y gallwn eu rhwystro rhag digwydd (h.y.) gwregys diogelwch/gorgyflymder/gyrru ac yfed a chyffuriau/defnyddio ffonau symudol wrth yrru a diffyg profiad.
 • Cynigiwn Wiriadau Diogelwch Tân yn y Cartref a gosodwn larymau mwg yn rhad ac am ddim yn ôl yr angen (ffoniwch 0800 169 1234 neu galwch i mewn i’n Gorsaf)
 • Rydym yn ymweld ag ysgolion lleol i addysgu plant iau ynglŷn â pheryglon tân, a phlant hŷn ynglŷn â pheryglon yn y cartref ac yn y gegin
 • Rydym yn cynnal asesiadau lleol o fygythiad llosgi bwriadol ac yn gweithio gyda gwasanaethau lleol i symud sbwriel a pheryglon tebygol eraill (h.y. poteli nwy sydd wedi’u taflu)
 • Rydym yn gweithio gyda’r heddlu a’r fwrdeistref sirol i leihau’r nifer uwch o danau ceir bwriadol yn ardal Pontypridd ac oddi amgylch.
 • Rydym yn parhau i ymweld â ffatrïoedd a safleoedd diwydiannol yn rheolaidd i gynnal gwybodaeth leol o risgiau
 • Rydym yn cynnal 30 o ymarferion hyfforddi oddi ar yr orsaf i sicrhau bod ymladdwyr tân yn barod i weithredu ar unrhyw adeg
 • Ein nod yw cynyddu nifer y gweithwyr tân rhan-amser gan ofalu’n arbennig ein bod yn cyflogi menywod a grwpiau ethnig sydd wedi’u tangynrychioli.

Staff

49 o staff gwisg yn cynnwys 40 o Ymladdwyr Tân Amser Llawn yn gweithio mewn 4 Gwylfa (Coch, Gwyrdd, Glas, Gwyn) ac 13 o Ymladdwr Tân Rhan Amser. Mae gan y Pennaeth Gorsaf gyfrifoldeb cyffedinol dros yr orsaf.

Strwythurau Safle

 • Rheolwr criw
 • Rheolwr gwylfa
 • Rheolwr gorsaf - Nigel Williams

Hanes

Agorwyd yr Orsaf yn swyddogol gan Henadur y Sir W.H.Lee, cadeirydd y Cyngor Sir, ar 10 Gorffennaf 1965. Hefyd, bu'r Orsaf yn un o'r Pencadlysoedd Rhanbarthol Gwasanaeth Tân Sir Forgannwg.

Cyfeiriad

Stryd Rhydychen
Treforest
Pontypridd
CF37 1RU

Trosolwg

Math: Amser Llawn/Wedi'u Cadw
Y Criw: 49
Cerbydau:
2 x Tendar Ysgol Ddŵr
Tendar Ysgol Ddŵr

1 x Tendar Achub
Tendar Achub

1 x Uned Pwmp Ysgafn 4x4
Uned Pwmp Ysgafn 4x4

1 x Tancer Dŵr
Tancer Dŵr
Useful Links
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 03/10/2011
SWFRS