Maesteg Fire Station

Gorsaf Dân ac Achub Maesteg 

Trosolwg

Mae Gorsaf Dân Maesteg yn gwasanaethu tref Maesteg a phentrefi cyfagos Nantyffyllon, Caerau, Garth, Cwmfelin a Llangynwyd. Amcan boblogaeth ardal yr Orsaf yw 25,000, sy’n gorchuddio ardal o 7,456 hectar.

Mae Gorsaf Dân Maesteg yn gwasanaethu amrywiaeth eang o ddiwydiannau ysgafn a thrwm; ardaloedd busnes a phreswyl; nifer o barciau siopa; ac ardaloedd gwledig mawr a choedwigoedd o fewn ardal yr orsaf.

Mentrau Cymunedol       

 • Mae ein Gorsaf Dân/Ambiwlans Cymunedol newydd wedi’i chynllunio i fodloni anghenion amrywiol ein cymuned ac felly mae’n cynnwys nifer o nodweddion er mwyn gwneud ymweliad â’r Orsaf mor bleserus â phosibl
 • O fewn yr Orsaf mae ystafell gyfarfod gymunedol y gellir ei defnyddio gan unrhyw grŵp lleol addas yn rheolaidd neu dim ond am un tro, yn rhad ac am ddim. Gall yr ystafell ddal hyd at 35 o bobl, mae air conditioning a dolen sain wedi’u gosod ynddi ac mae pobl mewn cadeiriau olwyn yn gallu cael mynediad ati. Er mwyn archebu neu ddod i weld y cyfleuster hwn cysylltwch â ni yn uniongyrchol ar 01443 232 620
 • Rydym yn cynnig amrywiaeth o Gyflwyniadau Lleihau Gwrthdrawiadau Traffig ar y Ffyrdd y gellir eu cynnal yn yr Orsaf neu mewn colegau/gweithdai cymunedol/canolfannau ieuenctid lleol. Nod y cyflwyniadau yw amlygu materion diogelwch ar y ffyrdd i bobl ifanc. Mae’r cyflwyniadau yn ymdrin â materion sy’n berthnasol i ddamweiniau a sut y gallwn eu hatal rhag digwydd (h.y.) gwisgo gwregys diogelwch/goryrru/gyrru wedi yfed alcohol neu gymryd cyffuriau/defnyddio ffonau symudol wrth yrru a diffyg profiad
 • Rydym yn cynnig ac yn cwblhau Archwiliadau Diogelwch Tân yn y Cartref ac yn gosod larymau mwg am ddim pan fydd eu hangen, mae manylion am sut i wneud cais am Archwiliad Diogelwch Tân yn y Cartref ar y dde. Rydym wedi gosod larymau mwg mewn cyfanswm o dros 2,500 cartref yn ardal Maesteg dros y 4 mlynedd ddiwethaf
 • Rydym yn ymweld â’n hysgolion lleol er mwyn addysgu plant ifanc am beryglon tân, a phlant hŷn am beryglon yn y cartref ac yn y gegin
 • Rydym yn cwblhau asesiadau tebygrwydd llosgi bwriadol ac yn gweithio gyda gwasanaethau lleol i waredu sbwriel a pheryglon posibl eraill (e.e. poteli nwy sydd wedi’u gadael)
 • Rydym yn gweithio gyda’r heddlu a’r cyngor bwrdeistref i leihau’r nifer uchel o danau ceir bwriadol ym Maesteg a’r ardal.
 • Mae gennym rôl weithgar yn y cyfarfodydd PACT(Police And Community Together) lleol
 • Rydym yn cynnal cyfarfodydd cymhorthfa Heddlu misol lleol ac mae gennym rôl weithgar ynddynt
 • Rydym yn parhau i ymweld â ffatrïoedd a safleoedd diwydiannol yn rheolaidd er mwyn cynnal ein gwybodaeth am risgiau lleol
 • Rydym yn cynnal 30 ymarfer oddi ar yr orsaf er mwyn sicrhau fod ymladdwyr tân yn hollol barod ar gyfer pob math o ddigwyddiadau brys
 • Ein bwriad yw cynyddu’r nifer o ymladdwyr tân system dyletswydd rhan amser, rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth bobl sy’n gallu darparu gwasanaeth drwy gydol y dydd (0700-1800 o’r gloch). Hoffwn hefyd annog ceisiadau oddi wrth fenywod a grwpiau ethnig sydd heb gynrychiolaeth ddigonol

Ysgolion a grwpiau cymunedol

 • Ysgol Iau Blaencaerau
 • Ysgol Babanod Blaenllyfni
 • Ysgol Gynradd Cwmfelin
 • Ysgol Babanod Garth
 • Ysgol Gynradd Garth
 • Ysgol Gynradd Llangynwyd
 • Ysgol Gynradd Nantyffyllon
 • Ysgol Iau Plasnewydd
 • Ysgol Gatholig Rufeinig y Santes Fair a Sant Padrig
 • Ysgol Cynwyd Sant
 • Ysgol Gyfun Llangynwyd
 • Ysgol Gyfun Maesteg
 • Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr
 • Grŵp Gorchwyl Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Pen-y-bont ar Ogwr

Staff

47 aelod o staff mewn lifrai sy’n rhan o 4 Gwylfa sy’n cynnwys 7 person (Coch, Gwyrdd, Glas, Gwyn), a Gwylfa System Dyletswydd Rhan Amser sy’n cynnwys 18 personél, Rheolwr Gorsaf a dau aelod o staff cynorthwyol heb lifrai

Hanes

Agorwyd yr Orsaf wreiddiol ar 3 Rhagfyr 1974 gan y Cynghorydd V E Hart, ond o ganlyniad i’r gofynion cynyddol a osodwyd ar y Gwasanaeth Tân ac Achub yn weithredol ac o ran ei fentrau cymunedol, cynigiwyd y dylid adeiladu Gorsaf newydd.

Dechreuodd y gwaith adeiladu ar yr Orsaf Dân ac Ambiwlans ar y cyd gyntaf a godwyd yn bwrpasol yn Ne Cymru ar 24 Mawrth 2007 a daeth y gwaith i ben ar 12 Gorffennaf 2009. Mae’r Orsaf Dân/Ambiwlans Gymunedol orffenedig yn rhagorol, yn fodern ac yn effeithlon o ran egni.

Cyfeiriad

Coegnant Road
Nantyffyllon
Maesteg
CF34 0TW

Trosolwg

Math: Amser Llawn/Wedi'u Cadw
Y Criw: 47
Cerbydau:
2 x Ysgol Ddŵr
1 x Uned Ymated i Ddigwyddiadau
1x 4X4 
Useful Links
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 24/6/2015
SWFRS