Ely Fire Station

Gorsaf Dân Trélai  

Mae Gorsaf Dân Gymunedol Trélai’n gwasanaethu ardaloedd preswyl Glanelái, Caerdydd ac ardaloedd Gogledd Llandaf, Canton, Tyllgoed, Pentrebane a Sain Ffagan oddi amgylch. Mae tua 29,700 o eiddo domestig dros ardal ddaearyddol o ryw 5,551 hectar. Amcangyfrifir bod poblogaeth yr ardal tua 69,000 o bobl.

Mae Gorsaf Dân Gymunedol Trélai yn ymuno â chanolfan gymunedol ‘Jasmine’, sy’n cynnig cyngor am gyflogaeth a gwasanaethau cyngor eraill i aelodau’r gymuned. Mae gan y ganolfan Dîm Lleihau Llosgi Bwriadol hefyd, a’i gartref dros dro yn yr Orsaf.

Yn ogystal ag eiddo preswyl, mae Gorsaf Dân Gymunedol Trélai hefyd yn gwasanaethu nifer o ysbytai, ysgolion, neuaddau preswyl a nifer fawr o ardaloedd diwydiant ysgafn. Ymhlith yr adeiladau eraill ceir Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan, y canolfannau siopa yng Nghroes Cwrlwys a stiwdios ITV Cymru.

Yn sgîl cwblhau canolfan Jasmine a threfnu bod ambiwlans argyfwng ar gael yn barhaus yn yr ystafell offer, mae’r Orsaf mewn sefyllfa dda i dreiddio i ganol y gymuned leol.

Ymatebodd eich Ymladdwyr Tân lleol o Orsaf Dân Trélai i fwy na 1295 o alwadau yn y flwyddyn Ebrill 2006 - Ebrill 2007, gan amrywio o Wrthdrawiadau Trafnidiaeth Ffordd, tanau cerbydau, i danau mewn cartrefi. Sicrhaodd ymroddiad eich criwiau lleol fod pob achos yn cael ei drin yn broffesiynol ar bob adeg. Yn ogystal ag ymateb i alwadau, ymwelodd eich ymladdwyr tân lleol â 634 o gartrefi lle gosodwyd larymau tân yn rhad ac am ddim a rhoddwyd cyngor i bob aelod o’n cymuned. Ymwelodd eich Ymladdwyr Tân lleol â 35 o ysgolion yn yr ardal gan addysgu’r plant ynglŷn â pheryglon tân. Sicrhaodd ymdrechion aruthrol yr ymladdwyr tân fod nifer y tanau damweiniol mewn eiddo preswyl wedi lleihau’n sylweddol o 48 yn 2005 i 39 yn 2006, a bydd criwiau’n gweithio gyda’n cymunedau i sicrhau bod y tueddiad hwn yn parhau ar i lawr a bod pawb yn ein cymuned yn ddiogel rhag tân.

Mentrau Cymunedol
 • Ymweliadau Gorsaf Dân Gymunedol â phreswylfeydd a nodir fel rhai mewn perygl uchel.
 • Ymweliadau Diogelwch Tân Cymunedol ag ysgolion yn yr ardaloedd hyn.
 • Gweithio mewn partneriaeth â’r heddlu a’r Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol i nodi rhai hysbys am gynnau tanau.
 • Cysylltu â’r warden llosgi busnesau’n fwriadol i addysgu busnesau lleol.
 • efnydd grwpiau lleol o adnoddau’r orsaf, a’r ystafell gyfarfod.

  Staff

  41 o staff lifrai gan gynnwys 4 Gwylfa o 10 (Coch, Glas, Gwyrdd a Gwyn) a Phennaeth Gorsaf. Eich Gorsaf Leol chi yw Gorsaf Dân Gymunedol Trélai.

  Os bydd arnoch angen unrhyw gyngor ynglŷn â diogelwch tân, eisiau gosod larymau mwg yn eich cartref, neu os ydych yn grŵp cymunedol lleola fyddai’n elwa o’n hadnoddau yna cysylltwch â Phennaeth yr Orsaf, Brian Thompson, ar 01443 232640.

 • Cyfeiriad

  Cowbridge Road West
  Trelái
  Caerdydd
  CF5 5BQ

  Ffôn: 01443 232640

  Trosolwg

  Math: Amser Llawn
  Rheolwr Gorsaf: Owen Jayne
  Y Criw: 41
  Cerbydau:
  1 x Tendar Ysgol Ddŵr
  Tendar Ysgol Ddŵr

  1 x Tendar Achub
  Tendar Achub
  Useful Links
  Dolenni Defnyddiol
  Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 20/9/2011
  SWFRS