Gorsaf Dân Y Barri

Gorsaf Dân Y Barri  

Adeiladwyd Gorsaf Dân Y Barri ym 1978, i wasanaethu’r ardal o Fro Morgannwg sy’n ffinio ar Sain Tathan, Wenfô, Y Bont-faen a Chaerdydd. Poblogaeth amcangyfrifedig yr ardal hon yw 48,000.

Mae tref Y Barri’n cynnwys ardaloedd preswyl gan fwyaf gyda chanol tref prysur ac ardal glan y môr yn ogystal â Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd, sawl gwaith cemegol a gorsaf bŵer.

Yn ystod 2007 o fewn ardal Y Barri / Y Rhŵs, mynychodd eich criwiau Tân dros 900 o alwadau argyfwng. Roedd y digwyddiadau hyn yn cynnwys tanau mewn cartrefi ac eiddo masnachol, gwrthdrawiadau trafnidiaeth ffordd a llifogydd.

Mae’r staff yng ngorsaf dân Y Barri’n ymrwymedig i’w gorchwyl blaenaf o wneud ein cymuned yn lle diogelach i fyw a gweithio. Yn ogystal â sicrhau y delir gyda phob digwyddiad mewn dull proffesiynol a sensitif, rydym yn weithredol wrth geisio atal tanau yn y gymuned, ac i’r perwyl hwn rydym yn cynnig gwiriadau diogelwch rhag tân yn y cartref am ddim i bob dinesydd gan gynnwys darparu a gosod canfyddwyr mwg.

Rydym hefyd yn cydweithio gyda’n partneriaid o’r awdurdodau lleol, y gwasanaeth ambiwlans a’r heddlu i geisio lleihau’r niferoedd o farwolaethau ac anafiadau ar ein ffyrdd. Mae criw’r Barri wedi ymweld â phob ysgol yn ein hardal o leiaf unwaith er mwyn addysgu’n plant am beryglon tân o’u blynyddoedd cynnar hyd at lefel uwchradd.

Mae Gorsaf Dân Gymunedol Y Barri yma i roi cyngor a diogelwch i chi. Os ydych am unrhyw gyngor diogelwch tân neu larymau mwg wedi’u gosod yn eich cartref cysylltwch â ni ar Rhadffôn 0800 169 1234. Os ydych yn grŵp cymunedol lleol a allai elwa o ddefnyddio ein hadnoddau cysylltwch 01443 232000

Mentrau Cymunedol

  • Cynllun Gwobr Dug Caeredin
  • Rhaglen ymweld â phob ysgol gynradd
  • Menter ysgolion uwchradd Gwyliadwriaeth Tân
  • Ymwybyddiaeth trosedd ceir
  • Pass Plus Cymru
  • Prosiectau cynhwysiad ieuenctid eraill

Staff

1 Pennaeth yr Orsaf, a 60 ymladdwr tân gweithredol llawn amser gan gynnwys swyddogion goruchwylio yn gweithio ar 4 gwylfa (Coch, Gwyn, Glas a Gwyrdd) yn rhoi gofal di-dor 24awr yn erbyn tân 365 niwrnod y flwyddyn.

Dolenni Defnyddiol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 28/3/2017
SWFRS