Partneriaethau Diogelwch Cymunedol 

Mae gan Awdurdodau Cyrifol ddyletswydd statudol i weithio gydag asiantaethau a sefydliadau lleol eraill i ddatblygu a gweithredu strategaethau i fynd i’r afael â throseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol a mathau eraill o ymddygiad sy’n effeithio er gwaeth ar yr amgylchedd lleol. Yng Nghymru, gelwir y partneriaethau statudol hyn yn Bartneriaethau Diogelwch Statudol.

Y ddeddfwriaeth sy’n galluogi’r gwaith hwn yw Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998. Mae Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 yn hybu'r ymarfer o weithio mewn partneriaeth er mwyn lleihau trosedd ac anhrefn ac mae’n rhoi dyletswydd statudol ar yr heddlu ac awdurdodau lleol i ddatblygu a gweithredu strategaeth ar gyfer mynd i’r afael â phroblemau yn eu hardal.  Wrth wneud hyn, mae’n ofynnol i’r awdurdodau cyfrifol weithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth o grwpiau lleol cyhoeddus, preifat, cymunedol a gwirfoddol a gyda’r gymuned ei hun.

Mae Adran 5 Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 yn nodi pwy yw’r awdurdodau cyfrifol:

 • Yr Heddlu
 • Awdurdodau Heddlu
 • Awdurdodau Lleol
 • Awdurdodau Tân
 • Byrddau Iechyd Lleol

Gan weithio â’r partneriaid eraill hyn, bydd rhaid i’r heddlu a’r awdurdod lleol lynu at y cylch canlynol o ddigwyddiadau, gyda’r cylch yn para tair blynedd pob tro:

 • cynnal a chyhoeddi archwiliad o broblemau trosedd ac anhrefn lleol, gan ystyried barn y rhai sy’n byw ac yn gweithio yn eu hardal
 • pennu blaenoriaethau ar gyfer gweithredu
 • cynllunio a chyhoeddi strategaeth sy’n mynd i’r afael â’r problemau blaenoriaeth hyn, yn cynnwys amcanion a thargedau
 • monitro cynnydd, diwygio’r strategaeth fel bo angen

Mae gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru gynrychiolwyr ar gyfer pob un o’r deg Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Awdurdod Unedol. Maent fel a ganlyn: -

 • Caerdydd a Bro Morgannwg - Rheolwr Grŵp Neil Brown
 • Pen-y-bont ar Ogwr a Chasnewydd - Rheolwr Grŵp Mick Flanagan
 • Caerffili a Blaenau Gwent – Rheolwr Grŵp Rob Morris
 • Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful - Rheolwr Grŵp Roger Price
 • Mynwy a Thorfaen - Rheolwr Grŵp Andy Petersen

 

Partnerships
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 16/3/2011
SWFRS