Diogelwch Cymunedol 

Mae’r pwyslais cynyddol ar waith diogelwch cymunedol wedi arwain at gyd-weithio rhwng staff a’r gymuned leol er mwyn hyrwyddo diogelwch cymunedol. Mae cydweithio a gweithio mewn partneriaeth yn allweddol i ddatblygu ffyrdd effeithiol o wneud ardal De Cymru yn ardal fwy diogel i fyw ynddi. O ganlyniad i hyrwyddo’r agwedd hon mae ein staff wedi datblygu eu sgiliau rheoli ac ymrwymo ac wedi cadw partneriaethau effeithiol ar draws y gymuned yn gyfan gwbl.

Y pedwar prif faes y mae’r adran diogelwch cymunedol yn canolbwyntio arnynt yw:

 • Tanau Damweiniol
 • Tanau Bwriadol
 • Gwrthdrawiadau Traffig ar y Ffyrdd
 • Gweithio mewn Partneriaeth


Fodd bynnag, mae’n bwysig sylweddoli eu bod yn cyfuno i gyflwyno dull integredig o ran darparu gwybodaeth i’r bobl yr ydym ni’n eu gwasanaethu.

Cynlluniwyd y dull hwn gyda’r bwriad o gyflawni’r canlyniadau canlynol:

 • Gostwng y diflastod a’r golled a achosir gan dân drwy gynyddu sgiliau a gwybodaeth diogelwch tân pobl De Cymru.
 • Creu cenhedlaeth o oedolion sy’n ymwybodol o beryglon tân drwy gyflwyno diogelwch tân i ddisgyblion drwy gyfrwng y Cwricwlwm Cenedlaethol.
 • Datblygu partneriaeth gydag ystod eang o randdeiliaid i nodi’r rhai hynny sydd mewn perygl mwyaf o dân a gweithredu’r ymyrraeth briodol.
 • Lleihad yn nifer a difrifoldeb marwolaethau ac anafiadau a achosir gan wrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd.

Byddwn yn:

 • parhau i leihau llosgi bwriadol a gwastraff arall (fel galwadau ffug maleisus).
 • cynyddu ein gwiriadau diogelwch tân mewn cartrefi.
 • gweithio gyda’n holl bartneriaid i wella ar ddiogelwch cymunedol, yn enwedig drwy gyfrwng y Byrddau Gwasanaeth Lleol.
 • gweithio gyda phobl ifanc ar ystod o strategaethau i wella eu dealltwriaeth a’u hymwybyddiaeth.
 • edrych am ffyrdd craffach i wella diogelwch y cyhoedd ar ein ffyrdd a’n traffyrdd, a chydweithio â phartneriaid sydd eisoes yn gweithredu yn y maes hwn.

             Manylion Cyswllt


E-bost:
DTC@decymru-tan.gov.uk 

Ffôn: 01443 232000

 

 

 Diogelwch Tân yn y Cartref

               Ymweliad Diogelwch Tân
               yn y Cartref

Ffôn am ddim ar 0800 169 1234

Llenwch y ffurflen gofrestru ar lein

E-bost: Diogelwch Tân yn y Cartref 
Testun
: 07756 847123

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 16/3/2011
SWFRS