Menter Wirfoddol 

Menter wirfoddol sy’n cael ei datblygu gan Lywodraethau Canolog a Lleol yw’r Concordat Gorfodi. Mae’n gosod yr egwyddorion y dylai Awdurdodau Gorfodi eu dilyn er mwyn sicrhau eu bod nhw’n delio â’r cyhoedd mewn ffordd deg a chyson.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi mabwysiadu’r fenter ac felly mae disgwyl i bob swyddog archwilio gydymffurfio â’r egwyddorion sy’n cael eu gosod isod wrth ddelio â’r cyhoedd.

Egwyddorion Gorfodi Da

Safonau

Bydd gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru bolisïau a safonau diogelwch tân eglur sy’n gosod lefel y gwasanaeth a pherfformiad gall y cyhoedd a’r gymuned fusnes ddisgwyl ei dderbyn. Cânt eu gosod wrth ymgynghori â busnes a phartïon eraill perthnasol, gan weithredu safonau technegol a chodau ymarfer cenedlaethol. Yn ogystal, byddwn yn ystyried pob datrysiad diogelwch tân sy’n cyflwyno tystiolaeth o gyflawni safon dderbyniol yn seiliedig ar risgiau presennol yn y gweithle.

Bod yn Agored

Byddwn yn darparu gwybodaeth a chyngor ynghylch y rheolau gorfodi rydym yn eu gweithredu mewn iaith eglur. Byddwn yn agored ynghylch y ffordd rydym yn gweithio, gan gynnwys unrhyw gostau rydym yn gosod. Byddwn yn trafod materion cyffredinol, methiannau neu broblemau cydymffurfio penodol gydag unrhyw un sy’n cael trafferthion.

Cymwynasgarwch

Prif amcan yr awdurdod hwn yw lleihau’r nifer o danau ac unrhyw farwolaethau neu anafiadau sy’n digwydd oherwydd y tanau hynny. I’r diben hwnnw, byddwn yn weithredol wrth gydweithio gyda busnesau er mwyn cynghori a chynorthwyo gyda chydymffurfiaeth. Un o amcanion parhaus yr awdurdod yw darparu gwasanaeth cwrtais ac effeithlon. Bydd Swyddogion Gorfodi yn datgan eu henwau yn ogystal â darparu tystiolaeth ddogfennol o’u hadnabyddiaeth mewn sefyllfaoedd priodol neu ar gais.

Byddwn yn dosbarthu pwyntiau cyswllt a rhifau ffôn a byddwn yn annog ‘cleientiaid’ i chwilio am gyngor pellach oddi wrth y Gwasanaeth. Bydd yr Awdurdod yn delio â cheisiadau, un ai trwy anghenraid statudol neu ymgynghoriaeth asiantaethau eraill, yn brydlon ac effeithlon. Lle mae’n ymarferol, byddwn yn sicrhau bod ein gwasanaethau gorfodi yn cael eu cydlynu’n effeithiol er mwyn lleihau oediadau a chroesi diangen.

Cwynion

Mae polisi cwynion ar waith sy’n cynnig llwybr i aelodau’r cyhoedd lle caiff eu pryderon eu harchwilio’n swyddogol. Bydd y Frigâd yn ymateb i unrhyw gŵyn yn eu herbyn, ar lafar o fewn tri diwrnod gwaith ac yn ysgrifenedig o fewn deg diwrnod gwaith. Lle mae oedi’n bosibl, byddwn yn hysbysu’r achwynydd o’r oediad hwn, gan esbonio’r rheswm. Caiff y gweithdrefnau eu cyhoeddi gan alluogi mynediad hawdd i fusnes, y cyhoedd, gweithwyr a grwpiau defnyddwyr. Byddwn yn delio â phob cwyn mewn ffordd effeithlon ac yn hollol ddiduedd. Mewn achosion lle na ellir datrys y broblem, byddwn yn esbonio unrhyw hawliau cwyno neu apêl gan esbonio manylion y broses a’r graddfeydd amser tebygol.

Yn achlysurol ceir dryswch ynghylch beth a gyfrir fel cwyn a beth a gyfrir fel anghydfod. Os nad yw ‘cleient’ yn cytuno gyda chynnwys adroddiad diogelwch tân neu rybudd, byddai’n amhriodol defnyddio’r weithdrefn gwyno ar gyfer gwahaniaeth barn. Ceir protocolau a gweithdrefnau apelio er mwyn delio â’r sefyllfaoedd hyn. Er hynny, os ydynt wedi’u tramgwyddo gyda’r ffordd yr ydym wedi delio â’r mater, fel y methiant i gydymffurfio ag egwyddorion y Concordat hwn, byddai’n briodol i ddefnyddio’r weithdrefn gwyno.

Cymesuredd

I leihau’r gost o gydymffurfio ar gyfer busnes bydd yr Awdurdod hwn yn sicrhau bod unrhyw weithrediad angenrheidiol yn gymesuredd â’r risg. Wrth ystyried unrhyw weithrediad, bydd amgylchiadau’r achos ac agwedd y rheolwyr neu’r unigolion o dan sylw yn cael eu gwerthuso’n llwyr.

Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru’n cymryd gofal arbennig i weithio gyda busnesau (yn enwedig busnesau bychain) a sefydliadau gwirfoddol a chymunedol fel y gallent gyflawni eu hymrwymiad cyfreithiol heb gostau diangen lle bo’n ymarferol.

Cysondeb

Byddwn yn gweithredu ein dyletswyddau mewn ffordd deg a chyson. Tra bo disgwyl i swyddogion archwilio ymarfer dyfarniad mewn achosion unigol, byddwn wedi gosod trefniadau er mwyn hyrwyddo cysondeb, gan gynnwys trefniadau effeithiol ar gyfer cysylltiadau ag awdurdodau a chyrff gorfodi eraill.

Gweithdrefnau Gorfodi Da

Gorfodi

Targedir archwiliadau, sy’n gallu arwain at orfodi, yn bennaf at y rheiny sy’n gweithredu mewn ffordd sydd fwyaf agored i risg difrifol neu ble nad yw’r peryglon o dan reolaeth ddigonol.

Bydd cyngor y swyddog yn cael ei ddarparu mewn ffordd eglur a syml gan gael ei gadarnhau yn ysgrifenedig, gan esbonio pam bod angen gweithredu unrhyw waith adfer ac o fewn pa derfynau amser, wrth sicrhau bod gofynion cyfreithiol yn nodweddiadol eglur o gyngor ymarfer gorau.

Ar adegau priodol, bydd swyddog archwilio’n cynnig cyfle i’r gwaith gael ei gwblhau o fewn cyfnod amser penodol heb orfod cyflwyno Hysbysiad Gorfodi. Os gweithredir gorfodi ffurfiol, bydd swyddogion yn cynnig cyfle i drafod amgylchiadau'r achos a datrys anghytundebau os yn bosibl, bod angen gweithredu ar unwaith.

Lle bo angen gweithredu ar unwaith, cyflwynir esboniad o’r rhesymau pam fo angen gweithrediad o’r fath ar y pryd, gan gadarnhau hynny yn ysgrifenedig. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd hynny o fewn 5 diwrnod gwaith ac ym mhob achos o fewn 10 diwrnod gwaith. Er enghraifft, lle bo dihangfa dân yn cael ei rhwystro, bydd angen gweithredu ar unwaith er mwyn clirio’r ddihangfa a bydd yr unigolyn perthnasol yn derbyn esboniad ynghylch y rhesymau pam bod angen gweithredu yn y fath ffordd. I ddilyn, dylid darparu cadarnhad ysgrifenedig yn esbonio pam nad oedd y sefyllfa’n dderbyniol yn ogystal â’r canlyniadau posibl os bydd y sefyllfa’n cael ei hailadrodd.

Lle bo hawl i apelio yn erbyn gweithrediad ffurfiol, byddwn yn gosod cyngor ynghylch y mecanwaith apelio yn eglur yn ysgrifenedig a chaiff hwn ei gyflwyno gyda’r hysbysiad gorfodi.

Erlyniad

Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru’n ymarfer disgresiwn wrth gyrraedd penderfyniad ynghylch gweithredu erlyniad. Byddwn yn gweithredu dulliau gorfodi eraill sy’n hyrwyddo diogelwch yn fwy effeithiol ar bob achlysur ond byddwn yn erlyn neu’n ystyried sancsiynau amgen yn unol â’r amgylchiadau.

Bydd yr Awdurdod hwn yn ystyried erlyn yn yr achosion canlynol:

  • Mae difrifoldeb y drosedd, ynghyd â record a dynesiad cyffredinol y troseddwr yn hawlio hynny, e.e. diystyraeth di-hid o safonau, troseddau niferus, a safonau isel cyson;
  • Rydym o’r farn bod potensial am niwed difrifol yn deillio o’r drosedd.
         Manylion Cyswllt   


Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Parc Busnes Fforest View
Llantrisant
CF72 8LX

Ffôn: 01443 232000
E-bost:
diogelwchtan@decymru-tan.gov.uk

Reportio Pryder ynghylch Diogelwch Tân

A ydych wedi ymweld ag adeilad yn ddiweddar yr oeddech yn pryderu ynghylch ei Ragofalon neu Reolaeth Diogelwch Tân - os felly cwblhewch y ffurflen ar lein i reportio eich pryder

Ffôn  01443 232716 (Oriau Gwaith Arferol) neu 01443 232000 (Rhif Ffôn 24 awr).

 

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 23/1/2012
SWFRS