Cwestiynau a Ofynnir yn Aml ynghylch Gorfodi a Hysbysiadau perthnasol 

Ceir tri hysbysiad perthnasol:

  • Hysbysiad Addasu
  • Hysbysiad Gorfodi
  • Hysbysiad Gwahardd

Beth yw hysbysiadau perthnasol?

“Hysbysiad perthnasol” yw unrhyw hysbysiad a gyflwynir gan awdurdod gorfodi sydd i gael ei ychwanegu at y gofrestr Hysbysiadau cyhoeddus yn unol â Deddf Gwybodaeth am yr Amgylchedd a Diogelwch 1988. o Dan Orchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 ceir tri hysbysiad perthnasol, sef hysbysiad addasu, hysbysiad gorfodi a hysbysiad gwahardd.

Beth yw Hysbysiad Gorfodi?

Dogfen sy’n cael ei hanfon at y person cyfrifol o’r awdurdod tân yw Hysbysiad Gorfodi, yn datgan bod yr awdurdod gorfodi (y gwasanaeth tân) o’r farn fod y person cyfrifol neu unrhyw berson arall perthnasol wedi methu â chydymffurfio ag unrhyw ofynion Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio 2005 nac unrhyw reoliadau perthnasol iddo.

Beth yw hysbysiad addasu?

Dogfen y mae’r awdurdod tân yn ei hanfon at y person cyfrifol yw hysbysiad addasu, yn datgan bod yr awdurdod gorfodi (y gwasanaeth tân ac achub) o’r farn bod yr eiddo yn creu, neu â’r potensial i greu, risg i bobl perthnasol os newidir nhw neu’r defnydd ohonynt mewn unrhyw ffordd. Rhaid i’r hysbysiad ddatgan bod yr awdurdod gorfodi o’r farn uchod, ac yn benodol, nodi’r materion sy’n cyfansoddi’r fath risg. Lle cyflwynir hysbysiad, rhaid i’r person cyfrifol ddatgan unrhyw newidiadau arfaethedig i’r awdurdod gorfodi.

Beth yw hysbysiad gwahardd?

Os yw’r awdurdod gorfodi o’r farn bod defnydd yr eiddo’n cynnwys, neu’n gallu cynnwys, risg i bobl perthnasol sydd mor ddifrifol fel y dylid cyfyngu neu wahardd defnydd o’r eiddo, gall yr awdurdod gyflwyno hysbysiad (‘hysbysiad gwahardd’ yn yr achos hwn) i’r person cyfrifol neu unrhyw berson arall sy’n cael eu henwi yn erthygl 5(3).

Beth yw person perthnasol?

Ystyr person perthnasol yw unrhyw berson (gan gynnwys person cyfrifol) sydd ar yr eiddo neu a all fod arno, ac unrhyw berson yng nghymdogaeth gyfagos yr eiddo sydd o dan fygythiad yn sgil tân ar yr eiddo.

Pwy yw’r person cyfrifol?

Yn y gweithle, y cyflogwr yw’r person cyfrifol os yw’r gweithle o dan ei reolaeth mewn unrhyw ffordd. Mewn unrhyw eiddo arall, y person sy’n rheoli’r eiddo neu’r perchennog yw’r person cyfrifol lle gweithredir unrhyw fasnach, fusnes neu weithred arall (am elw neu beidio).

Beth dylwn ei wneud os derbyniaf hysbysiad perthnasol? Mae gennych 2 opsiwn

Cydymffurfio â’r Hysbysiad – os nad ydych yn cydymffurfio â’r hysbysiad byddwch yn torri amodau’r hysbysiad ac yn troseddu yn unol ag Erthygl 32 (1) Gorchymyn Diogelwch Tân 2005.

Apelio yn erbyn yr hysbysiad - rhaid gwneud hyn o fewn 21 diwrnod i gyflwyno’r hysbysiad, gan wneud hynny i lys ynadon (darperir y manylion perthnasol yng nghorff yr hysbysiad).

Beth sy’n digwydd i’r hysbysiad pan ydych yn apelio?

Os byddwch yn apelio yn erbyn hysbysiad gorfodi neu hysbysiad addasu, byddwn yn gohirio’r hysbysiad tan fod yr apêl wedi ei waredu neu ei dynnu.

Bydd hwn yn arwain at dri chanlyniad posibl:

  • Yr hysbysiad yn cael ei ganslo – (nid yw’r hysbysiad yn cael ei orfodi)
  • Yr hysbysiad yn cael ei gadarnhau – (rhaid cydymffurfio â’r hysbysiad)
  • Yr hysbysiad yn cael ei gadarnhau gyda newidiadau – (rhaid cydymffurfio â fersiwn diwygiedig yr hysbysiad)

Mae hysbysiad gwahardd yn wahanol gan fod yr hysbysiad yn dal i gael ei weithredu yn dilyn apêl oni bai bod y llys yn atal yr hysbysiad. Efallai bydd y llys yn dileu neu’n cadarnhau’r hysbysiad gyda’r un canlyniadau â’r hysbysiadau gorfodi ac addasu uchod.

Beth fydd yn digwydd pan fyddaf yn derbyn llythyr yn datgan fy mod yn destun archwiliad?

Bydd yr awdurdod tân ac achub yn archwilio’r wybodaeth ynghylch y toriadau ymddangosiadol i’r gyfraith diogelwch tân er mwyn penderfynu os oes trosedd neu droseddau wedi eu cyflawni. Os felly, bydd y gwasanaeth yn casglu gwybodaeth er mwyn galluogi erlyniad i gael ei gweithredu yn erbyn y troseddwr honedig.

Beth sy’n digwydd os yw’r awdurdod tân ac achub yn bwriadu fy erlyn?

Yn dilyn archwiliad o’r troseddau ymddangosiadol i’r gyfraith diogelwch tân lle penderfynnir erlyn y troseddwr honedig, bydd yr awdurdod tân ac achub yn ysgrifennu at y troseddwr honedig, o fewn 5 i 10 diwrnod o wneud y penderfyniad hwnnw, yn ei hysbysu o’r penderfyniad ac o’r ffaith y bydd yn derbyn manylion perthnasol pellach yn ymwneud â’r sefyllfa maes o law.

         Manylion Cyswllt   


Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Parc Busnes Fforest View
Llantrisant
CF72 8LX

Ffôn: 01443 232000
E-bost:
diogelwchtan@decymru-tan.gov.uk

Reportio Pryder ynghylch Diogelwch Tân

A ydych wedi ymweld ag adeilad yn ddiweddar yr oeddech yn pryderu ynghylch ei Ragofalon neu Reolaeth Diogelwch Tân - os felly cwblhewch y ffurflen ar lein i reportio eich pryder

Ffôn  01443 232716 (Oriau Gwaith Arferol) neu 01443 232000 (Rhif Ffôn 24 awr).

 

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 23/1/2012
SWFRS