Y Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio 

Croeso i We-dudalen Diogelwch Tân i Fusnesau Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru. Mae'r rhan yma o'r wefan yn rhoi trosolwg o'r gwaith a gyflawnir gennym mewn cysylltiad â'n rôl, sef sicrhau fod ein hamgylchedd adeiledig yn ddiogel i bawb. Mae ein rôl ynghylch addysgu a gorfodi'r Ddeddfwriaeth Diogelwch Tân ym mhob adeilad heblaw am adeiladau domestig unigol. Rydym yn ymrwymedig i warchod ein cymunedau a lleihau marwolaethau ac anafiadau o danau a sefyllfaoedd argyfwng eraill.

Mae'r Adran Diogelwch Tân i Fusnesau'n gorfodi darpariaethau'r Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005, darn o ddeddfwriaeth sy'n gymwys i bron bob lle heblaw am adeiladau domestig. Adnabyddir y ddeddfwriaeth hon fwyaf fel y Gorchymyn Diogelwch Tân ac mae'n rhoi'r ddyletswydd am sicrhau eiddo diogel ar Berson Cyfrifol y safle. Mae gan yr Adran raglen i archwilio holl eiddo annomestig yn ardal De Cymru, sy'n seiliedig ar lefel y risg tân a gyflwynwyd gan bob adeilad.
 
Ein nod â'r we-dudalen hon yw darparu cyngor a chyfarwyddyd i gefnogi'r Person Cyfrifol ar sut y gallant gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth.

Nid yn unig gall tanau mewn adeiladau annomestig feddu ar y potensial i niweidio'u preswylwyr, ond gallant gael effaith ddistrywiol ar fusnesau hefyd. Yn wir, mae dros 60% o fusnesau sy'n profi tân difrifol byth yn goresgyn yn llwyr neu'n methu o fewn deuddeg mis. Gall y golled ganlyniadol hon o ran gwasanaethau a chyfleoedd cyflogaeth o fewn y gymuned fod yn sylweddol. Rydym yn awyddus i gydweithio â pherchnogion busnes i ddiogelu eu cwmni rhag tân: er lles eu budd eu hunain, eu gweithlu, y cymunedau lle maent yn gweithredu a'n hamgylchedd. 

Os gwelwch yn dda, archwiliwch ein gwefan; Gobeithiwn y cewch hi’n addysgiadol ac yn gynorthwyol. Os am unrhyw reswm bydd angen gwybodaeth ychwanegol arnoch neu os oes gennych safbwyntiau ar sut i wella'r wefan, cysylltwch â ni ar y rhif/e-bost a ddarparwyd. Rydym yma i helpu a chynnig cyngor a chefnogaeth.

Mae Grŵp Diogelwch Rhag Tân i Fusnesau Cymru wedi cytuno ar ddatganiad o Safonau Gwasanaeth, sy’n gymwys i bersonél DRhTF ledled Cymru, i'w helpu i gynnig cymorth i gydymffurfio â'r Côd Rheolyddion.

         Manylion Cyswllt   


Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Parc Busnes Fforest View
Llantrisant
CF72 8LX

Ffôn: 01443 232000
E-bost:
diogelwchtan@decymru-tan.gov.uk

Reportio Pryder ynghylch Diogelwch Tân

A ydych wedi ymweld ag adeilad yn ddiweddar yr oeddech yn pryderu ynghylch ei Ragofalon neu Reolaeth Diogelwch Tân - os felly cwblhewch y ffurflen ar lein i reportio eich pryder

Ffôn  01443 232716 (Oriau Gwaith Arferol) neu 01443 232000 (Rhif Ffôn 24 awr).

 

 

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 13/12/2017
SWFRS