Diogelwch mewn Digwyddiadau Cyhoeddus 

Gall digwyddiadau cyhoeddus amrywio o ffeiriau pentref a sioeau sirol i gyngherddau mawr a pherfformiadau gan artistiaid rhyngwladol, gweithgareddau chwaraeon ac ati.

Beth bynnag yw'r lleoliad mae'r Strategaeth Diogelwch Tân a'r Cynlluniau Gwacau Brys yn chwarae rôl hanfodol wrth reoli diogelwch y digwyddiad. 

Deddfwriaeth

Y darn allweddol o Ddeddfwriaeth sy'n gymwys i ddigwyddiadau yw Deddf Trwyddedu 2003.  Mae'n bwysig iawn eich bod yn ymgyfarwyddo â phwyntiau allweddol y ddeddf hon gan fod arnoch ddyletswydd gyfreithiol i gydymffurfio â hi,  beth bynnag yw maint eich digwyddiad.

Law yn llaw â Deddf Trwyddedu 2003, rhaid i bob digwyddiad arfaethedig gydymffurfio â'r canllawiau a'r ddeddfwriaeth ganlynol:

 • Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005
 • Asesiad Risg Diogelwch rhag Tân: Digwyddiadau a Lleoliadau Awyr Agored
 • Y Canllaw Diogelwch Digwyddiadau - canllaw ar gyfer iechyd, diogelwch a lles mewn digwyddiadau cerddorol neu ddigwyddiadau tebyg (HSG 195)
 • Y Canllaw Porffor i Iechyd, Diogelwch a Lles mewn Digwyddiadau Cerddorol ac Eraill
 • Rheoliadau Rheoli Sŵn yn y Gwaith 2005
 • Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ac ati 1974
 • Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle 1999
 • Rheolaeth Lwyddiannus Iechyd a Diogelwch (HSG 65)
 • Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus 2013 (RIDDOR)
 • Deddf Plant 2004
 • Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981
 • Deddf Cydraddoldeb 2010

Grŵp Diogelwch Ymgynghorol (GDY)

Mae gan bob awdurdod lleol Grŵp Diogelwch Ymgynghorol (GDY) sy'n darparu cyngor ar faterion diogelwch mewn digwyddiadau i sicrhau y cynhelir diogelwch y cyhoedd.  Mae'r GDY ystyried pob cais trwyddedu digwyddiad ac yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd i bob parti sy'n gysylltiedig.

Mae’r GDY yn cynnwys cynrychiolwyr o amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys:

 • Awdurdod Lleol
 • Gwasanaeth Tân ac Achub
 • Gwasanaeth yr Heddlu
 • Y Gwasanaeth AmbiwlansLocal Authority

Fel arfer, mae'r GDYau yn cwrdd unwaith y mis i drafod cynnydd y digwyddiadau cyhoeddus yn ogystal â cheisiadau newydd.

Cliciwch ar adran isod i ddysgu mwy

         

  Trefnydd Digwyddiadau                   Diogelwch Tân                            Cynllunio ac 
                                                                                                                        A
sesiadau Risg

     Gweithdrefnau Brys

         Manylion Cyswllt   


Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Parc Busnes Fforest View
Llantrisant
CF72 8LX

Ffôn: 01443 232000
E-bost:
diogelwchtan@decymru-tan.gov.uk

Reportio Pryder ynghylch Diogelwch Tân

A ydych wedi ymweld ag adeilad yn ddiweddar yr oeddech yn pryderu ynghylch ei Ragofalon neu Reolaeth Diogelwch Tân - os felly cwblhewch y ffurflen ar lein i reportio eich pryder

Ffôn  01443 232716 (Oriau Gwaith Arferol) neu 01443 232000 (Rhif Ffôn 24 awr).

 

 

      Cysylltiadau Defnyddiol

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 14/6/2017
SWFRS