Cynllun Prif Awdurdodau (CPA) 

Daeth Deddf Gorfodi Rheoleiddiol a Sancsiynau 2008  (RESA 2008) i rym ar y 1af o Hydref 2008 ac, ymysg pethau eraill, mae'n darparu ar gyfer gorfodi rheoleiddiol mwy cyson a chydgysylltiedig wrth sefydlu'r Cynllun Prif Awdurdodau.

Cynllun statudol a weinyddir gan  Swyddfa Rheoliadau Gwell  (BRDO) yw Cynllun Prif Awdurdodau ac sy'n borth i reoleiddio lleol symlach, mwy llwyddiannus sy'n galluogi busnesau i ffurfio partneriaeth statudol awdurdod lleol unigol, sydd wedyn yn cyflenwi cyngor grymus a dibynnol i awdurdodau eraill gymryd i ystyriaeth wrth gynnal archwiliadau neu wrth ddelio â diffyg cydymffurfiaeth.

Y buddion
Er gwaethaf ei faint, gall busnes sy'n gweithredu ar draws ffiniau awdurdod lleol ffurfio partneriaeth prif awdurdod ag awdurdod lleol unigol mewn perthynas â chydymffurfedd rheolaethol. Gall y partneriaethau hyn gwmpasu safonau iechyd a manwerthu amgylcheddol neu swyddogaethau penodol megis diogelwch bwyd neu drwyddedu petrolewm. O'r 6ed o Ebrill 2014, ymestynnir y ddeddfwriaeth i ddiogelwch tân, gyda’r diwygiad yn rhan o ymgyrch y Llywodraeth i leihau beichiau ar fusnesau drwy sicrhau y gorfodir rheoleiddiadau angenrheidiol mewn modd mwy effeithiol.
Dylai busnesau allu dibynnu ar y cyngor diogelwch tân a dderbyniwyd gan Wasanaethau Tân ac Achub, gan wybod mai barn arbenigol ydyw ac yn sail ddiogel i benderfyniadau buddsoddol a gweithredol. Mae Prif Awdurdodau'n cynorthwyo i fynd i'r afael ag anghysondeb ac yn darparu cyngor diamheuol ac yn gorwedd yn gyfforddus â strategaeth y Llywodraeth ar gyfer gwell rheoleiddio drwy gynnig:

  • gwell hyder a sicrwydd i fusnesau
  • gostyngiadau net o ran costau a beichiau eraill i fusnesau a rheoleiddwyrimproved risk-based targeting of regulatory resources
  • gwell targedu adnoddau rheoleiddiol ar sail risg
  • gwell amddiffynfeydd i gymunedau a masnachwyr
  • ffyniant ehangach i ardaloedd lleol
  • mwy o gyfrifoldeb i fusnesau

         Manylion Cyswllt   


Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Parc Busnes Fforest View
Llantrisant
CF72 8LX

Ffôn: 01443 232000
E-bost:
diogelwchtan@decymru-tan.gov.uk

Reportio Pryder ynghylch Diogelwch Tân

A ydych wedi ymweld ag adeilad yn ddiweddar yr oeddech yn pryderu ynghylch ei Ragofalon neu Reolaeth Diogelwch Tân - os felly cwblhewch y ffurflen ar lein i reportio eich pryder

Ffôn  01443 232716 (Oriau Gwaith Arferol) neu 01443 232000 (Rhif Ffôn 24 awr).

 

 

 

           Related Information
yw wybodaeth ychwanegol arnoch am y Cynllun Prif Awdurdodau neu os hoffech drafod y buddion mewn mwy o fanylder, e-bostiwch ni ar diogelwchtan@decymru-tan.gov.uk neu ffoniwch 01443232716.
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 08/4/2016
SWFRS