Diogelwch Tân 

Mae gan Drefnwyr Digwyddiadau gyfrifoldeb i gymryd camau i amddiffyn pobl sy'n mynychu'r digwyddiad rhag risg tân. Mae hyn yn cynnwys gweithwyr, contractwyr, gwirfoddolwyr, y cyhoedd sy'n mynychu neu unrhyw berson arall sydd â hawl cyfreithiol i fod yno.

Mae'n bwysig gwerthfawrogi bod tân yn risg gwirioneddol o fewn amgylchfydoedd digwyddiadau a dylai Trefnwyr Digwyddiad gydnabod eu cyfrifoldebau statudol ac ymgymryd ag Asesiad Risg rhag Tân cynhwysfawr gan roi rheolau o’r fath ag sy’n  angenrheidiol mewn lle i liniaru’r risgiau hyn.

Yn ddibynnol ar natur, maint a chymhlethdod y digwyddiad, gall y Trefnydd Digwyddiadau neu aelod o'r tîm trefnu ac ati gynnal Asesiad Risg rhag Tân ar yr amod bod ganddynt y sgiliau, profiad, gwybodaeth a'r ddealltwriaeth angenrheidiol. Fel arall, efallai y byddai'n fwy priodol i gyflogi arbenigwr diogelwch tân i gynnal yr Asesiad Risg rhag Tân. (Gweler "Y Canllaw ar sut i ddewis Asesydd Risg rhag Tân Cymwys”).

Mae'n hynod bwysig gwerthfawrogi y dylai cynllunio effeithiol ar gyfer diogelwch tân i ddigwyddiad cyhoeddus ddechrau'r un pryd a'r cynllunio ar gyfer pob agwedd arall o’r digwyddiad arfaethedig.

Gellir ystyried y materion cynllunio am ddigwyddiad neu leoliad mewn cyfres o gamau:

 • Cynllunio'r safle, dethol gweithwyr, dewis contractwyr ac isgontractwyr, adeiladu llwyfannau, pebyll, ffensys. (yr 'arwain at y digwyddiad');
 • Cyflenwi a gosod y cyfarpar a'r gwasanaethau a ddefnyddir yn ystod y digwyddiad, e.e. offer llwyfan a ddefnyddiwyd gan y perfformwyr, y goleuo, a diogelwch y criw ( 'llwytho’r offer');
 • Diogelwch tân effeithiol yn ystod y digwyddiad (y' digwyddiad');
 • Dadosod diogel cyfarpar a gwasanaethau (y 'dadosod');
 • Rheoli risgiau tân wedi i’r digwyddiad orffen ac wrth dynnu’r seilwaith.(y 'tynnu i lawr').

Dylid rhoi ystyriaeth hefyd i'r agweddau canlynol wrth gynllunio ar gyfer diogelwch tân mewn digwyddiad awyr agored:

 • Marcîs a phebyll mawr 
 • Grisiau, rampiau, allanfeydd, drysau ar ddiangfeydd tân
 • Cloeon ar ddrysau a chlwydi
 • Dyfeisiau hunan gau ar ddrysau
 • Arwyddion allanfeydd a chyfeiriadau
 • Goleuadau cyffredin a goleuadau argyfwng
 • Offer Ymladd Tân
 • Ffyrdd o rybuddio mewn achos o dân

Cliciwch ar adran isod i ddysgu mwy

              

  Trefnydd Digwyddiadau                        Cynllunio ac                          Gweithdrefnau Brys
                                                                     Asesiadau Risg

 

         Manylion Cyswllt   


Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Parc Busnes Fforest View
Llantrisant
CF72 8LX

Ffôn: 01443 232000
E-bost:
diogelwchtan@decymru-tan.gov.uk

Reportio Pryder ynghylch Diogelwch Tân

A ydych wedi ymweld ag adeilad yn ddiweddar yr oeddech yn pryderu ynghylch ei Ragofalon neu Reolaeth Diogelwch Tân - os felly cwblhewch y ffurflen ar lein i reportio eich pryder

Ffôn  01443 232716 (Oriau Gwaith Arferol) neu 01443 232000 (Rhif Ffôn 24 awr).

 

 

      Cysylltiadau Defnyddiol

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 14/6/2017
SWFRS