Trefnydd Digwyddiadau 

Lle gwahoddir aelodau o'r cyhoedd i gymryd rhan mewn digwyddiad a drefnwyd neu a gynlluniwyd, cyfrifoldeb neu ddyletswydd gofal y Trefnydd Digwyddiadau a/neu berchennog y tir lle cynhelir y digwyddiad yw diogelwch y cyhoedd cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiad, beth bynnag yw ei faint. 

Yn ddibynnol ar natur, maint a chymhlethdod y digwyddiad, efallai y gwahoddir y Trefnydd i un o gyfarfodydd y GDY i drafod manylion eu cais mewn mwy o fanylder.

Mae'n bwysig bod Trefnwyr Digwyddiadau yn cwrdd â thelerau ac amodau'r GDY. Os na ddilynir y canllawiau hyn, gall hwn arwain at wrthod/ddiddymu'r drwydded. Pe cynhelir y digwyddiad heb gydymffurfio â'r canllawiau, gall y Trefnydd wynebu camau cyfreithiol posib pe bai unrhyw broblem yn codi yn ystod y digwyddiad. Cofnodir yr argymhellion a'r cyngor a roddir i drefnwyr digwyddiadau gan GDY a gellir eu defnyddio yn y llys neu ymchwiliad cyhoeddus pe bai unrhyw beth yn digwydd yn ystod y digwyddiad.

 Cliciwch ar adran isod i ddysgu mwy

          

           Diogelwch Tân                              Cynllunio ac                       Gweithdrefnau Brys
                                                                  Asesiadau Risg

 

         Manylion Cyswllt   


Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Parc Busnes Fforest View
Llantrisant
CF72 8LX

Ffôn: 01443 232000
E-bost:
diogelwchtan@decymru-tan.gov.uk

Reportio Pryder ynghylch Diogelwch Tân

A ydych wedi ymweld ag adeilad yn ddiweddar yr oeddech yn pryderu ynghylch ei Ragofalon neu Reolaeth Diogelwch Tân - os felly cwblhewch y ffurflen ar lein i reportio eich pryder

Ffôn  01443 232716 (Oriau Gwaith Arferol) neu 01443 232000 (Rhif Ffôn 24 awr).

 

 

      Cysylltiadau Defnyddiol

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 14/6/2017
SWFRS