Larymau Tân Awtomatig 

Newidiodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'r ffordd yr ymateba i Larymau Tân Awtomatig

Gweledigaeth Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yw “Gwneud De Cymru'n ddiogelach wrth leihau risg.”  Gyda hwn mewn cof, rydym yn gwerthuso ein prosesau yn barhaol i sicrhau ein bod yn lleihau risg o fewn y gymuned rydym yn eu gwasanaethu yn y modd fwyaf effeithiol posib. Yn hanesyddol, danfonwyd sawl peiriant tân i bob ysgogiad Larwm Tân Awtomatig.  Dengys ystadegau mai larymau ffug yw dros 97% o'r LTA hyn, ac nid yw'r 3% sy'n weddill o reidrwydd angen mwy nag un peiriant tân.  Bob tro danfonir peiriant tân o dan olau glas, cynrychiola risg uwch i ddefnyddwyr ffyrdd eraill a hefyd golyga gall y peiriannau a'r criwiau hynny cael eu hoedi rhag mynychu gwir argyfyngau fel tanau mewn cartrefi a Gwrthdrawiadau Traffig ar y Ffyrdd.  Yn ogystal, mae'n amharu gweithgareddau lleihau risg gwerthfawr fel ymweliadau ag ysgolion ac Archwiliadau Diogelwch Tân yn y Cartref.

Gyda'r uchod mewn cof, cynhyrchwyd system newydd sy'n seiliedig ar risg a anelwyd at sicrhau y cawn barhau i ddarparu ymateb cyflym a chymesur wrth leihau'r peryglon eraill sy'n gysylltiedig â danfon peiriannau tân a chriwiau.  Elfennau allweddol y broses newydd hon yw:

 • Bydd pob safle yn parhau i dderbyn o leiaf un peiriant tân yr un mor gyflym ag o'r blaen ar bob adeg o'r dydd neu'r nos;
 • Ni fydd newid i nifer y peiriannau tân a ddanfonir i LTA rhwng oriau 1800 a 0800;
 • Rhwng oriau 0800 a 1800, danfonir un peiriant tân i bob LTA;
 • Danfonir peiriannau tân ychwanegol ar unwaith lle bydd arwyddion o dân neu pan dderbynnir galwad 999;
 • Wrth beidio â danfon amryfal beiriannau yn awtomatig i bob LTA, rydym yn gostwng y risg ar y ffyrdd;
 • Wrth ddanfon llai o griwiau i larymau ffug, byddwn yn cynyddu'u hargaeledd ar gyfer gwir argyfyngau, hyfforddiant a gweithgareddau lleihau risg.


Rwy'n rhedeg busnes sydd â Larwm Tân Awtomatig.  Sut bydd hwn yn fy effeithio i?

Ni ddylai'r weithdrefn newydd hon eich effeithio'n uniongyrchol – bydd yn parhau i dderbyn ymateb gennym ni.  Fodd bynnag, mae yna rai pethau y cewch ein cynorthwyo wrth leihau risg i gymunedau De Cymru. Gofynnwn i chi wneud y canlynol:

 • Sicrhewch eich bod yn cadw'n gyfredol wrth brofi a chynnal eich larwm;
 • Galwch ni’n syth os ysgogodd eich larwm i'n cynghori p'un ai:
    - Mai larwm ffug yw e (gelwir ein criwiau yn eu hôl);
    - Mai gwir dân yw hi (danfonir adnoddau ychwanegol);
 • A fyddech cystal â nodi ei fod yn ddigon derbyniol i chi ein galw ar 999 i'n hysbysu mai larwm ffug yw e.
 • Ceisiwch osgoi cynhyrchu larymau ffug – gweler y cyfarwyddyd isod.

 Cyngor lleihau galwadau ffug
 

         Manylion Cyswllt   


Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Parc Busnes Fforest View
Llantrisant
CF72 8LX

Ffôn: 01443 232000
E-bost:
diogelwchtan@decymru-tan.gov.uk

Reportio Pryder ynghylch Diogelwch Tân

A ydych wedi ymweld ag adeilad yn ddiweddar yr oeddech yn pryderu ynghylch ei Ragofalon neu Reolaeth Diogelwch Tân - os felly cwblhewch y ffurflen ar lein i reportio eich pryder

Ffôn  01443 232716 (Oriau Gwaith Arferol) neu 01443 232000 (Rhif Ffôn 24 awr).

 

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 24/4/2017
SWFRS