Rhyddid Gwybodaeth 

Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn gofyn i bob awdurdod cyhoeddus fabwysiadu a chynnal “Cynllun Cyhoeddi”

Pwrpas y cynllun cyhoeddi yw sicrhau y gwneir cyfran sylweddol o wybodaeth ar gael fel mater o drefn, heb angen cais penodol.  Bwriad Cynlluniau Cyhoeddi yw annog sefydliadau i gyhoeddi mwy o wybodaeth yn rhagweithiol ac i ddatblygu gwell diwylliant o fod yn agored.  Mae'r Cynllun yn tynnu ynghyd nifer o'r mathau gwahanol o wybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd mewn modd strwythuredig a darparu manylion ynghylch sut y gellir eu cael. Bwriad hwn yw arbed amser ac ymdrech i chi.

Mae cynllun cyhoeddi Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn cynnwys gwybodaeth a gyhoeddwyd ac a gedwir gan yr Awdurdod Tân eisoes, yn ogystal â manylion sydd i'w cyhoeddi yn y dyfodol.

Yn gyffredinol, mae gwybodaeth ar gael i'w lawr lwytho o'n gwefan. Fodd bynnag, os nad yw eitem a restrwyd o fewn ein Cynllun Cyhoeddi ar gael ar-lein, gellir danfon cais amdano drwy e-bost, post cyffredinol a/neu drwy arolygiad personol. Yn arferol, ceir eitemau yn rhad ac am ddim, ond mae'n bosib y codir tâl sylfaenol am rai eitemau.

Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn mynegi eithriadau sydd, o dan rhai amgylchiadau, yn caniatáu i gyrff cyhoeddus gadw yn ôl gwybodaeth a geisiwyd amdani.  Efallai na wneir yn gyhoeddus peth gwybodaeth yr ydym yn dal gafael arni, gan gynnwys peth sy’n destun Diogelu Data: er enghraifft, nid oes angen rhyddhau gwybodaeth os bydd yn collfarnu diogelwch gwladol neu’n gorfodi cyfraith (cofnodion y llysoedd).

Os dymunwch wneud cais am wybodaeth nad sydd ar gael drwy ein Cynllun Cyhoeddi, mae modd i chi roi cais am hyn o dan Ddeddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth.

Byddwn, ar gais, yn sicrhau argaeledd gwybodaeth yn y rhan fwyaf o ieithoedd.

Yn ogystal, byddwn, ar gais, yn sicrhau argaeledd gwybodaeth mewn gwahanol fformatau i bobl sydd ag anableddau.

A fyddech cystal â nodi y gellir cyrchu gwybodaeth drwy gyfrwng Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.  Gellir cael gwybodaeth am eich hunan o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Ni ellir rhyddhau data personol am bobl eraill gan y byddai'n tramgwyddo'r un Ddeddf.

                 Manylion Cyswllt

 

Cyfeiriad
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Fforest View
LLANTRISANT
CF72 8LX

Ffôn:  01443 232000
Ffacs: 01443 232180
E-Bost:
GTDC@decymru-tan.gov.uk

Cwnion

Os hoffech wneud sylw am y cynllun cyhoeddi hwn neu os hoffech gael rhagor o gymorth neu wneud cwyn, yna dylech gysylltu â’r Rheolwr Cymorth a Gwybodaeth Busnes yn y lle cyntaf, sef y swyddog cyfrifol dros Ryddid Gwybodaeth, fe welwch y cyfeiriad uchod.

Os nad ydych yn hapus â’r ymateb y cawsoch, cewch wneud cwyn ffurfiol i’r Comisiynydd Gwybodaeth, a fydd yn penderfynu a gafodd eich cais ei drin yn gywir.

The Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
WILMSLOW
Cheshire
SK9 5AF

Rhif Ffôn: 01625 54 57 45
Ffacs: 01625 524510
E-bost:mail@ico.gsi.gov.uk
Wefan:
www.ico.gov.uk

           Gwybodaeth Berthnasol

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 01/2/2016
SWFRS