Rôl yr Uned Amrywiaeth 

Mae amrywiaeth yn un o werthoedd craidd y Gwasanaeth Tân ac Achub.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth o fewn y gwasanaeth a’r gymuned drwy:

 • Drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Darparu atebion amrywiol ar gyfer anghenion a disgwyliadau gwahanol
 • Hybu cyfle cyfartal mewn cyflogaeth a dilyniant yn y gwasanaeth
 • Herio rhagfarn a gwahaniaethu

Mae'r Uned Amrywiaeth yn atgyfnerthu GTADC drwy:

 • Gynnig cyngor a chyfarwyddyd mewnol ar faterion Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
 • Argymell gwelliannau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
 • Weithio gyda phartneriaid allweddol i ennill, rhannu a gweithredu arferion gorau
 • Alluogi perchnogaeth amrywiaeth drwy gynnal rheolwyr a staff
 • Hyrwyddo prif ffrydio real ac ystyrlon ar hyd y busnes
 • Gynorthwyo'r Gwasanaeth i asesu sut orau i gwrdd â'r anghenion amrywiol
 • Annog datblygiad sefydliadol a diwylliannol y Gwasanaeth 
 • Gynghori ar ofynion cydymffurfiaeth cyfreithiol
 • Weithredu fel man allweddol i bartneriaid allanol


           Gwybodaeth Berthnasol
      Cysylltiadau Defnyddiol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 05/2/2018
SWFRS