Deddf Cydraddoldeb 2010 

Daeth Deddf Cydraddoldeb 2010 i rym ar 1 Hydref 2010 a diddymodd yr holl ddeddfwriaeth wahaniaethu sylfaenol (gan gynnwys Deddf Gwahaniaethu ar Sail Rhyw 1975, Deddf Cysylltiadau Hiliol 1976, Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995 a’r Rheoliadau o ran diogelu rhag gwahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu gred ac oedran) yn ogystal â llawer o ddarnau o ddeddfwriaeth eilaidd, gan ddod â chyfreithiau cydraddoldeb o dan un Ddeddf.

Mae naw “nodwedd wedi’i diogelu” erbyn hyn (cyfeirid atynt gynt fel ceinciau cydraddoldeb), sef: oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol. Ym mis Ebrill 2011, caiff deddfwriaeth ei chyflwyno sy’n sicrhau y bydd gan gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Gwasanaethau Tân ac Achub, ddyletswydd i hybu cydraddoldeb ar wyth o’r seiliau hyn (nid priodas na phartneriaeth sifil).

Mae’r Ddeddf hefyd yn darparu diffiniadau o: wahaniaethu uniongyrchol; gwahaniaethu’n deillio o anabledd; gwahaniaethu anuniongyrchol; aflonyddu ac erledigaeth.

Mae’r Ddeddf yn cyflwyno dyletswydd gydraddoldeb gyffredinol newydd ar gyfer y sector cyhoeddus a ddaw i rym ym mis Ebrill 2011. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i’r sector cyhoeddus, gan gynnwys y Gwasanaethau Tân ac Achub:

 • Ddileu gwahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth ac unrhyw ymddygiad arall sydd wedi’i wahardd o dan y Ddeddf;
 • Hybu cyfle cyfartal rhwng unigolion sy’n rhannu nodwedd berthnasol a ddiogelir ac unigolion nad ydynt yn ei rhannu;
 • Feithrin cysylltiadau da rhwng unigolion sy’n rhannu nodwedd berthnasol a ddiogelir ac unigolion nad ydynt yn ei rhannu;

Datblygodd Llywodraeth Cymru ddyletswyddau cydraddoldeb penodol i Gymru yn seiliedig ar ein hanghenion. Dylai’r dyletswyddau cydraddoldeb penodol ein helpu i gyflawni’r ddyletswydd gyffredinol. Y rhain yw:

 • Rheoliad 3: Amcanion Cydraddoldeb
 • Rheoliad 4: Paratoi ac adolygu amcanion cydraddoldeb
 • Rheoliad 5: Darpariaethau ymgysylltu a Rheoleiddio
 • Rheoliad 6: Hygyrchedd gwybodaeth a gyhoeddir
 • Rheoliad 7: Trefniadau ar gyfer casglu gwybodaeth am gydymffurfio â’r ddyletswydd gyffredinol
 • Rheoliad 8: Effaith a monitro polisïau ac arferion
 • Rheoliad 9, 10, 11 a 12: Casglu a chofnodi gwybodaeth am gyflogaeth, hyfforddiant, cyflog a Chynlluniau Gweithredu
 • Rheoliad 13: Adolygu trefniadau
 • Rheoliad 14 a 15: Y Cynllun Cydraddoldeb Strategol
 • Rheoliad 16: Adroddiadau gan awdurdodau perthnasol o Gymru sydd â’r ddyletswydd gyffredinol
 • Rheoliad 17: Adroddiadau gan Weinidog Cymru ar gydymffurfio â’r ddyletswydd gyffredinol gan awdurdodau perthnasol o Gymru
 • Rheoliad 18: Caffael Cyhoeddus
 • Rheoliad 19: Cydymffurfio â dyletswyddau gan Weinidogion Cymru
 • Rheoliad 20: Datgelu gwybodaeth

              Manylion Cyswllt


Carey Wood – Swyddog Amrywiaeth

E-bost: C-wood@decymru-tan.gov.uk
Ffôn:
 01443 232749

 

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 16/3/2017
SWFRS