Ein perfformiad 

Ymdrechwn yn barhaol i sicrhau bod perfformiad Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru o’r safon uchaf, a'n nod yw adeiladu ar hyn flwyddyn ar ôl flwyddyn er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni ein gweledigaeth, sef gwneud ein cymunedau'r lleoedd mwyaf diogel i fyw ac i weithio ynddynt, ac i ymweld â hwy.

Er mwyn sicrhau ein bod yn cynllunio ac yn llwyddo i wella ein gwasanaethau’n gyson, mae gennym fframwaith rheoli perfformiad yn ei le. Mae rheoli perfformiad yn bennaf yn ymwneud â rheoli da. Dyma’r modd y trefnwn ein hunain i gyflawni ein huchelgais am welliant parhaus a rhagoriaeth ym mhopeth y gwnawn. Mae gan bawb o fewn Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru ei ran i chwarae yng ngwella ein gwasanaethau. Cynlluniwyd ein fframwaith rheoli perfformiad er mwyn sicrhau bod ein holl staff yn gwybod ac yn deall egwyddorion rheoli perfformiad a’r ffordd y cymhwysir yr egwyddorion hynny o fewn ein sefydliad.

Mae Rheoli Perfformiad yn ofyniad yn Rhaglen Cymru ar gyfer Gwella.

Rhaglen Cymru ar gyfer Gwella

Cyflwynwyd Rhaglen Cymru ar gyfer Gwella (WPI) i Awdurdodau Lleol yng Nghymru yn 2002 ac eithrio’r Gwasanaethau Tân ac Achub. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi datblygu Rhaglen Gwelliannau ar gyfer Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru (WPI-FRA) ac fe’i gweithredwyd ers Ebrill 2007.

Mae Rhaglen Gwelliannau Cymru’n galw ar yr Awdurdodau Tân ac Achub (FRAs) i wella eu gwasanaethau’n barhaus, i wneud gwelliannau sydd werth yr arian, a chynnydd yn eu heffeithiolrwydd sy’n "wirioneddol ac yn gynaliadwy neu ganiatáu mwy o wasanaethau, neu wasanaethau gwell, i ddarparu’r un mewnbwn adnodd". Mae hyn yn adlewyrchu agenda diwygio gwasanaeth cyhoeddus ehangach Llywodraeth y Cynulliad fel y’i gosodwyd yn agenda ‘Creu’r Cysylltiadau’.

Rydym yn cyhoeddi ein Cynllun Gwelliannau’n a Cynllun Gwella Crynodeb Cyhoeddus flynyddol sy’n amlinellu'r ardaloedd y rhoddir blaenoriaeth iddynt yn ystod y flwyddyn sydd i ddod ac sy’n cynnig gwybodaeth gynhwysfawr ynglŷn â’n perfformiad yn erbyn ein dangosyddion strategol a chraidd.

 

              Sut i gysylltu â ni

 

neu ysgrifennwch atom yn:Ymgysylltu, Trawsnewid a Pherfformiad,
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru,
Parc Busnes Forest View,
LLANTRISANT, CF72 8LX

ffoniwch ni ar 01443 232000
e-bost: lleisiwcheichbarn@decymru-tan.gov.uk


  

      Cysylltiadau Defnyddiol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 22/5/2015
SWFRS