Cynllun Strategol 2017-2022 

Mae’n rhoi pleser o’r mwyaf i ni gyflwyno ein Cynllun Strategol am 2017-2022. Eleni, datblygwyd cynllun strategol sengl gennym, un sy’n corffori’r heriau cymunedol a sefydliadol hirdymor, â’r gwelliannau Gwasanaeth byrdymor sy’n ofynnol i gefnogi a chyfannu ein hamcanion hirdymor.

amlinella’r cynllun hwn ein cyfeiriad strategol am y pum mlynedd nesaf o 2017 i 2022 a sut y bwriadwn gwrdd â’r heriau ar hyd y cyfnod hwn i barhau i ddarparu gwasanaeth uchel ei ansawdd a chwrdd ag anghenion ein cymunedau. Mae’r cynllun hwn yn cydnabod ac yn seiliedig ar ddealltwriaeth glir o’r heriau a wynebwn. Rydym yn hyderus bydd ein hamcanion strategol hirdymor yn caniatáu i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru ddarparu gwasanaeth cynaliadwy.

Mae ein gweledigaeth yn parhau’n ffocws allweddol i ni; “gwneud De Cymru’n ddiogelach wrth leihau risg”  a byddwn yn parhau i ymdrechu am hwn er gwaethaf heriau ariannol sylweddol. Rydym yn adnabod y gellir cyflawni cymunedau diogelach drwy herio’n unig a gwella’r ffordd yr ydym yn gweithio, drwy weithlu diogel a chymwys a thrwy reoli ein hadnoddau’n effeithiol.

I ddarllen y cynllun, cliciwch ar y ddolen yma Cynllun Strategol 2017-2022

              Sut i gysylltu â ni

 

neu ysgrifennwch atom yn:Ymgysylltu, Trawsnewid a Pherfformiad,
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru,
Parc Busnes Forest View,
LLANTRISANT, CF72 8LX

ffoniwch ni ar 01443 232000
e-bost: lleisiwcheichbarn@decymru-tan.gov.uk


  

           Gwybodaeth Berthnasol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 04/4/2017
SWFRS