Y Gyllideb, Cyfrifon a Rheoliadau 

Croeso i'r Adran Gyllid a Chaffael

Mae'r Adran yn ymdrechu i gwrdd â safonau uchel o ragoriaeth ac i ddarparu lefelau uchel o gefnogaeth a gwasanaeth ar hyd y sefydliad. Rydym yn cynnal lefelau uchel o arbenigedd cyllid a chaffael i ddarparu arweiniad a datrysiadau sy'n sicrhau y cyflawnir economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd ar bob adeg. Yn ogystal, rydym yn sicrhau y cyflenwir materion ariannol a gweithdrefnau caffael y Gwasanaeth yn unol â pholisïau perthnasol ynghyd â gofynion statudol a chyfreithiol.

Yn gyfredol, cynhwysir yr Adran gan Wasanaethau Cefnogaeth Cyfrifyddiaeth, Cytundebu, Gwasanaethau’r Trysorlys, Gwasanaethau Storfa ac Yswiriant. 

Geraint Thomas CPFA.
Pennaeth Cyllid a Chaffael


Trosolwg Adran

Mae'r Adran Gefnogaeth Cyfrifyddiaeth yn darparu systemau grymus i'n cyllid o ddydd i ddydd ac yn sicrhau y diwellir ein gofynion cynllunio ac adrodd ariannol, yn darparu gwybodaeth ariannol i bob Adran, Yr Awdurdod Tân ac Achub a phwyllgorau cysylltiol.  Mae'n darparu holl swyddogaethau rheoli trysorlys ac yn cynnal ein system i ddyledwyr a chasglu dyledion. Mae'r adran hon hefyd yn darparu monitro o gydymffurfiaeth â rheoliadau ariannol ac amodau cynlluniau a ariennir yn allanol.
Mae'r swyddogaeth gaffael yn darparu caffael nwyddau a gwasanaethau effeithiol, effeithlon a chynaliadwy er mwyn sicrhau gwerth am arian parthed cyfrifoldeb corfforaethol ar draws y Gwasanaeth.  Mae'r Adran yn ymrwymedig i egwyddorion cystadleuaeth agored a thegwch ac yn cynorthwyo i wneud penderfyniadau pryniant deallus drwy:

  • Reoli pob ymarferiad a chytundeb tendro am nwyddau a gwasanaethau i'r sefydliad
  • Ddarparu gwybodaeth ynghylch cynnyrch, gwasanaethau, costau ac opsiynau darparu
  • Argymell cyflenwyr sy'n medru cwrdd â'n gofynion orau 
  • Negodi cytundebau a chytundebau prisio
  • Gwerthuso perfformiad cynnyrch

Mae Adran y Trysorlys yn prosesu pob anfoneb a dderbynnir gan gyflenwyr am nwyddau a gwasanaethau.  Mae'r Adran yn sicrhau y telir holl gredydwyr y sefydliad mewn modd amserol ac effeithlon.
Mae Adran y storfeydd yn sicrhau dalfa ddiogel o stociau nwyddau. Mae'r Adran yn derbyn, yn dal ac yn dosbarthu rhannau newydd i gerbydau, Offer Gwarchod Personol, defnyddiau traul, deunyddiau swyddfa ac offer gweithredol yn effeithlon ac yn economegol, yn darparu'r nwyddau cywir i bob adran ar yr adeg gywir.
Mae gwasanaethau yswiriant yn sicrhau y darperir cwmpasiad digonol ar bob adeg yn erbyn risgiau'r sefydliad.  Prosesir pob hawl ar ran ac yn erbyn y Sefydliad drwy'r Adran.

Croesawn ymatebion i'r Tendr yn Saesneg ac yn Gymraeg. Os hoffech drafod busnes gyda ni yn Gymraeg, yna rhowch wybod

 

Y Gyllideb, Cyfrifon a Rheoliadau

Mae'r tudalennau hyn yn nodi manylion Cyllideb Refeniw Awdurdod Tân ac Achub De Cymru am 2012/13 a'r Rhaglen Gyfalaf am y cyfnod o 3 blynedd rhwng 2012/12 – 2015/16.  A fyddech cystal â defnyddio'r dolenni isod, neu i'r chwith o'r sgrin am ragor o wybodaeth.

Datganiad o gyfrifon (gyda'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol)

Mae Datganiad Cyfrifon Blynyddol yr Awdurdod yn adrodd safle ariannol yr Awdurdod ar ddiwedd y flwyddyn a'r trafodion ar hyd y flwyddyn.

Archwilir y Datganiad o Gyfrifon gan Archwilwyr Allanol yr Awdurdod a chynhwysa rhagair esboniadol, Cyfrif Incwm a Gwariant, Mantolen, a chyfrif cronfa bensiwn yr Ymladdwyr Tân ynghyd â'r nodiadau cynhaliol.

Mae'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol, a gyhoeddir gyda'r Datganiad o Gyfrifon, yn dangos ein trefniadau llywodraethu, gan egluro pwrpas y fframwaith.

Adroddiadau Cyllid, Archwiliad & Rheoli Perfformiad
Os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau sy'n gysylltiedig â chyfrifon Awdurdod Tân ac Achub De Cymru, cysylltwch â:-

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Pencadlys Gwasanaeth Tân
Parc Busnes Forest View
Llantrisant
CF72 8LX
e-bost:  swfs@southwales-fire.gov.uk

Manylion Cyswllt

Cyfrifon
Ffôn:
 01443 232200 (Oriau Gwaith Arferol)

E-bost: cyfrifyddiaeth@decymru-tan.gov.uk

Caffael
Ffôn: 01443 232200 (Oriau Gwaith Arferol)

E-bost: caffael@decymru-tan.gov.uk

Cyfrifon yn daladwy
Ffôn
 01443 232200 (Oriau Gwaith Arferol)

E-bost: anfonebau@decyrnru-tan.gov.uk


 

           Gwybodaeth Berthnasol

  Datganiad o Gyfrifon ac Adroddiadau

  Gwasanaeth Arbennig tâl  2016 - 2017

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 22/6/2017
SWFRS