Cynllunio Busnes  

Er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni ein hamcanion corfforaethol, ein mentrau a amlinellwyd o fewn ein Cynllun Lleihau Risg (RRP) ac i fynd i’r afael â’r peryglon amlygwyd yn ein Hasesiad Risg Ar-y-cyd, mae gennym fframwaith cynllunio cynhwysfawr yn ei le, a thrwy’r hwn gall pob corfforaeth gynhyrchu cynllun busnes lle amlinellir eu blaenoriaethau allweddol ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, a’r gweithredoedd fyddant yn ymgymryd â hwy er mwyn cynorthwyo i gyrraedd at nodau, mentrau ac amcanion y gorfforaeth.

Cynlluniau’r Gyfarwyddiaeth

Tynnir y rhain oddi ar y Cynllun Lleihau Risg (RRP) gan nodi’r gweithredoedd a fabwysiedir ar draws y gyfarwyddiaeth er mwyn cyflawni amcanion y gorfforaeth ac unrhyw weithredoedd eraill i wella trosglwyddiad gwasanaeth. Ffurfia cynllun y gyfarwyddiaeth y sail ar gyfer cynlluniau busnes yr adran a’r orsaf. Mae cynlluniau’r gyfarwyddiaeth hefyd yn darparu cyfrwng ar gyfer pob maes o’r gyfundrefn i amlinellu’r enillion effeithlonrwydd y byddant yn eu cyflawni gydol y deuddeg mis canlynol ac i nodi gweithredoedd byddant yn eu cymryd i gefnogi strategaethau a blaenoriaethau allweddol y gorfforaeth, er enghraifft cydraddoldeb, cynaliadwyedd a’r iaith Gymraeg.

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 15/3/2017
SWFRS