Y Broses Archwilio ac Arolygu  

Mae Swyddfa Archwilio Cymru’n cynllunio ac yn cynnal archwiliadau sy’n bodloni gofynion y Cod Archwilio ac Arolygu Ymarfer.

Paratoir cynllun rheoleiddio blynyddol bob blwyddyn. Cynlluniwyd y cynllun hwn i osod allan holl elfennau rheoleiddio ac arolygu a fydd yn cael eu rhaglenni ar gyfer y flwyddyn i ddod. Mae Rheolwr Perthnasoedd Swyddfa Archwilio Cymru’n gyfrifol am gyd-lynu’r cynllun hwn a bydd angen sicrhau cyn belled a bo modd, bod y cynllun yn nodi’n eglur yr holl weithgaredd rheoleiddio ac archwilio yr ymgymerir â hwy.

Cynhelir yr archwiliadau er mwyn asesu ein perfformiad a chynghori ynglŷn â lle y gellir gwneud gwelliannau pellach. Cyflwynir eu canfyddiadau a’u hargymhellion i ni mewn adroddiadau archwilio unigol, a hefyd cynhyrchir Llythyr Archwiliad Blynyddol gan y Rheolwr Perthnasoedd sy’n rhoi trosolwg o’r flwyddyn.

Er mwyn sicrhau ein bod yn cynnal y gweithredoedd a argymhellwyd o fewn yr adroddiadau archwilio, mae ein Huned Rheoli Perfformiad yn cofnodi’r holl weithredoedd o fewn yr archwiliadau, ac yn monitro’r swyddogion a’r adrannau cyfrifol er mwyn ceisio sicrhau y cyflawnir yr holl weithredoedd erbyn y dyddiad a gytunwyd.

 

           Gwybodaeth Berthnasol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 19/9/2011
SWFRS