Safonau’r Gymraeg 

Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn disodli Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 ac fel rhan o'r ddeddfwriaeth newydd, yng Nghymru mae gan yr iaith Gymraeg statws cyfreithiol cyfartal â’r Saesneg ac felly ni all yr iaith Gymraeg cael ei thrin yn llai ffafriol. Nid oes rhaid i gyrff cyhoeddus mwyach datblygu a gweithredu cynlluniau iaith Gymraeg, ond yn hytrach rhaid iddynt gydymffurfio â set o Safonau Iaith Gymraeg cenedlaethol.

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi Hysbysiad Cydymffurfio sy'n nodi pa Safonau mae’n rhaid i AwdurdodTân ac Achub De Cymru cydymffurfio â hwy, ynghyd ag unrhyw eithriadau a'u dyddiadau gweithredu. 
 

 Hysbysiad Cydymffurfio44 Awdurdod Tân ac Achub De Cymru

 

Cynllun Gweithredu Safonau’r Gymraeg

Mae'n ofynnol i'r Cyngor gyhoeddi dogfen yn nodi sut mae'n bwriadu cydymffurfio ar lefel gorfforaethol gyda’r Safonau a beth yw ei brosesau mewnol ar gyfer goruchwylio a monitro'r gweithredu. Cyhoeddir y ddogfen hon felly, isod.

 Cynllun Gweithredu Safonau’r Gymraeg 

 

                 Manylion Cyswllt

 

Cyfeiriad
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Fforest View
LLANTRISANT
CF72 8LX

Ffôn:  01443 232000
Ffacs: 01443 232180
E-Bost:
GTDC@decymru-tan.gov.uk

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 27/10/2017
SWFRS