Ein Gweledigaeth 

I wneud De Cymru'n ddiogelach wrth leihau risg.

Mae ein Datganiad Gweledigaeth yn disgrifio dyfodol delfrydol ac yn uno GTADC ynghylch pwrpas cyffredin.

Ein cenhadaeth
Byddwn yn cyflawni ein Gweledigaeth drwy’r canlynol:

 - Gwasanaethu anghenion ein cymunedau
 - Gweithio gydag eraill
 - Wynebu heriau drwy arloesedd a gwelliant
 - Lleihau Risg wrth addysgu, gorfodi ac ymateb
 - Llwyddo i wneud De Cymru'n ddiogelach

Mae ein datganiad cenhadaeth yn disgrifio pwrpas holl cynhwysfawr GTADC: beth yr ydym yn ei wneud, i bwy, a sut a pham yr ydym yn ei wneuthur. Mae hyn hefyd yn gosod ffiniau ein gweithgareddau cyfredol.

Ein Gwerthoedd
Mae ein GWERTHOEDD yn diffinio'r hyn yr ydym yn credu ynddynt — ein rheolau craidd ydynt. Unwaith y'i diffinnir, dylai'r gwerthoedd hynny sy'n bwysig i ni gael eu hadlewyrchu ym mhopeth y gwnawn.

Mae gan GTADC gyfres o werthoedd sy’n disgrifio’r modd y byddwn yn gweithredu fel cyfundrefn. Pryd bynnag y byddwch yn dod i gysylltiad â GTADC, fel aelod o’r cyhoedd, partner, busnes neu aelod o staff, dylai’r gwerthoedd hyn fod yn fythol amlwg.

Gofalus
Byddwn yn ofalus a thosturiol, yn arddangos consyrn ac empathi dros eraill.

Ymroddgar
Rydym yn ymroddedig i'r cymunedau lle'r ydym yn byw, yn gweithio ac yn ymweld â hwy. Rydym yn ymroddedig i achub bywydau a gweithio mewn partneriaethau fel rhan annatod o'n cymunedau.

Disgybledig
Rydym yn eglur ynghylch ein rolau ac yn gweithredu o fewn lefelau cymeradwy o ran awdurdod, o fewn awyrgylch ddisgybledig. Ystyriwn taw hunan ddisgyblaeth yw'r ddisgyblaeth bennaf.

Deinamig
Byddwn yn cofleidio, ac yn alluog, i newid neu gael ein newid. Rydym yn cyfranogi mewn gweithgareddau grymus, gydag egni a brwdfrydedd, yn cyflawni effeithiolrwydd mawr.

Proffesiynol
Byddwn yn arddangos proffesiynoldeb ym mhopeth y byddwn yn ymgymryd ag e. Golyga hyn byddwn yn cyflawni ein dyletswyddau mewn modd cymwys a dibynadwy, yn arddangos arbenigedd ym mhopeth y gwnawn ac yn sicrhau ein bod yn arddangos ymroddiad i'r safonau uchel a ddisgwylir gan GTADC ar bob adeg.

Cydnerth
Byddwn yn rhagdybio risg, lleihau effaith, ac yn adlamu'n ôl wrth arddangos cymhwysedd, esblygiad a chynnydd yn wyneb newid cythryblus. Byddwn yn gwrthsefyll ac yn adfer rhag amodau anodd a hynny’n gyflym.

Parchus
Byddwn yn parchu ein gilydd a'r cymunedau yr ydym yn gwasanaethu. Mae hyn yn golygu trin pobl yn deg, cydnabod gwahaniaethau ac adnabod cyfraniad ein cydweithwyr a'n cymunedau.

Dibynadwy
Gellir dibynnu arnom i fod yn onest a geirwir.

Mae ein gwerthoedd yn adlewyrchu athroniaeth graidd GTADC

                 Manylion Cyswllt

 

Cyfeiriad
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Fforest View
LLANTRISANT
CF72 8LX

Ffôn:  01443 232000
Ffacs: 01443 232180
E-Bost:
GTDC@decymru-tan.gov.uk

           Gwybodaeth Berthnasol

Cyflogwn tua 1850 o bobl i ddarparu ein gwasanaethau, gan gynnwys 1,000 o Ymladdwyr Tân ar y system ddyletswydd Llawn Amser a 600 o Ymladdwyr Tân ar y system ddyletswydd Ran Amser.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn gwasanaethu deg ardal awdurdodau unedol Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Mynwy, Merthyr Tudful, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen a Bro Morgannwg.

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 15/3/2017
SWFRS